ఐదు అక్షయ నిధులు(ఈ ఐదు నిధులనూ ఏ చోరులూ దోచుకోజాలరు)

శీలం శౌర్యమనాలస్యం పాండిత్యం మిత్రసంగ్రహః
అచోర హరణీయాని పంచైతాన్యక్షయో నిధిః.”

“శీలము, శౌర్యము, ఆలస్యము చేయకుండుట, పాండిత్యము, స్నేహితులను సంపాదించుకొనుట అనునవి దొంగలు దోచుకొనుటకు సాధ్యముకాని ఐదు అక్షయనిధులు.” అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం.

“శీలం పరం భూషణమ్ ” (శీలమే శ్రేష్ఠమైన అలంకారము) అని పెద్దలమాట. శీలమంటే సజ్జనసమ్మతమైన నడవడిక. “ఉత్తమ శీలాన్ని వదలటం కంటే – ఎత్తైన పర్వతాగ్రం నుంచి రాతినేలమీద దూకి చనిపోయినా మంచిదే, విషసర్పం నోటిలో చేయి పెట్టి, దానికాటుతో మరణించినా మంచిదే, అగ్నిలో దూకి చనిపోయినా మంచిదే” అని చాలా పదునుగా చెప్పాడు భర్తృహరి. అందుకే శీలం ఒక గొప్ప నిధి.

శౌర్యం ఆత్మాభిమానానికి చిహ్నం. ధైర్యం, సాహసం, పరాక్రమం, ఈ పాదులోనివే. ఈ లక్షణం ఉన్నవాడు జీవితంలో ఆటుపోట్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటాడు. శత్రువులను అదుపు చేసుకోగలుగుతాడు. మంచి పనులను చేయటంలో తన శౌర్యాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలుగుతాడు. ఈ గుణం ఒక అమూల్యనిధి.

అనాలస్యం అంటే, “జంతూనాం నరజన్మ దుర్లభమ్” అనే సూక్తిని స్మరిస్తూ, ఈ జీవితపరమ ప్రయోజనాన్ని ఈ జీవితంలోనే అందుకోవటానికి తగిన ప్రయత్నాలను ఆలస్యం లేకుండా వెంటవెంటనే చేయటం. ఇది మోక్షహేతువు. అందుకే సద్గతినిచ్చే ఈ సద్గుణం అద్భుత నిధి.

కేవలం ఎన్నో గ్రంథాలు చదవటం పాండిత్యం కానేరదు. పాండిత్యం అంటే జ్ఞానమే. జ్ఞానానికి నిదర్శనం సర్వులలో దైవాన్ని దర్శించటం. ఆముష్మిక సుఖాన్నిప్రసాదించే ఇలాంటి విద్వత్తు ఒక అమేయనిధి.

మిత్రులను సంపాదించుకోవటం అపురూపమైన కళ మాత్రమేకాదు, మనలోని సౌజన్యానికి ఒక తార్కాణం. మిత్రలాభం ఎంత ప్రయోజనకారియో “పంచతంత్రం” మనకు వివరించింది. అఘము నుండి మరలించి , హితార్థ కలితులను చేసే మిత్రులను కలిగి ఉండటం అద్వితీయమైన నిధి.

ఈ ఐదు నిధులనూ ఏ చోరులూ దోచుకోజాలరు. ఇవి అక్షయనిధులు. అనగా ఏనాటికీ నశించిపోనివి.

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s