మీ సొమ్ము అన్యాయముగా ఎవరైనా తీసుకొన్నచో (కార్తవీర్యార్జున స్తోత్రముః)

మీ సొమ్ము అన్యాయముగా ఎవరైనా తీసుకొన్నచో లేక మీ సొమ్ము దొంగిలించబడిన ఈ స్తోత్రమును ఉపయోగించుకొనవలెను.

కార్తవీర్యార్జున స్తోత్రముః

కార్తవీర్య ఖలద్వేషి కృతవీర్య సుతోబలి

సహస్రబాహు శత్రుఘ్నో రక్త్రవాసా ధనుర్ధః

రక్తగంధో రక్తమాల్యో రాజాస్మర్తు అభీష్టదః

రాజసైతాని నామాని కార్తవీర్యస్య యః పఠేత్

సంపదః తస్య జాయంతి జనాస్తస్య వషంఘదః

అనాయతాషు క్షేమలాభయుతం ప్రియమ్.

కార్తవీర్యార్జునోనామ రాజా బాహు సహస్రభృత్

తస్య స్మరణ మాత్రేన హృతం నష్టం చ లాభయతి

కార్తవీర్యః మహాబాహో సర్వ దుష్ట విభర్హణః

సహస్రబాహుం సాహస్రం స

రక్తాంబరం రక్తకిరీట కుణ్డలమ్,

చోరాని దుష్టభయ నాశనం ఇష్టదం తం

ధ్యాయేత్ మహాబల విజ్హృంభిత

కార్తవీర్యం యస్య సంస్మరణాదేవ

సర్వ దుఃఖ క్షయోభవేత్ తం నమామి మహావీర్యార్జునమ్

కార్తవీర్యజం హైహయాధిపతేస్తోత్రం

సహస్ర వర్తనం క్రియం వాంచితార్థప్రదం నరాణామ్

శూద్ర దయైర్యాతి నామ శ్రుతమ్

ఇతి దమర తంత్రే ఉమామహేశ్వర సంవాదే

కార్తవీర్యస్తోత్రమ్ సంపూర్ణమ్.

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s