శివ భక్తి, విష్ణు భక్తి వేరా?

శివ భక్తి, విష్ణు భక్తి వేరా? అంటే భక్తి ఒక్కటే. శివ, విష్ణు పేర్లు మారాయి. భక్తుడు, భక్తుడి బాధ, భక్తుడి సాధన అన్నీ ఒక్కటే. కనుక ఏ భక్తుడైనా అది శివ భక్తుడు కావచ్చు, విష్ణు భక్తుడు కావచ్చు వస్తువు ఒక్కటే. ఆ భక్తి అనే వస్తువు శివపరంగా వ్యక్తమైనప్పుడు శివభక్తి అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఎవడీ శివుడు? శివ అన్న మాట చాలు మహా మంత్రం. అందుకే
శివే భక్తిః శివే భక్తిః శివే భక్తిః భవే భవే!
సదా భూయాత్ సదా భూయాత్ సదా భూయాత్సు నిశ్చలా!!
ఈ మాట అగస్త్య మహర్షి అన్నాడు. పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలి? అని అడిగాడట. ఆయన అడిగింది ఒక్కటే – నిన్ను శివ భక్తితో చూడగలిగాను గనుక ఈ శివ భక్తి ఎప్పుడూ ఉంటే చాలు అన్నాడు. ఎంత గట్టిగా అన్నాడు అంటే శివే భక్తిః శివే భక్తిః శివే భక్తిః – ఇప్పడు అంటే అన్నావు గానీ మరోసారి ఆలోచించుకో అని ఆయన అనకుండా ముమ్మార్లు చెప్పాడు శివే భక్తిః శివే భక్తిః శివే భక్తిః – శివునియందు భక్తి శివునియందు భక్తి శివునియందు భక్తి; సదా భూయాత్ సదా భూయాత్ సదా భూయాత్ – ఎప్పుడూ కలుగు గాక! ఎప్పుడూ కలుగు గాక! ఎప్పుడూ కలుగు గాక! ఎలాంటి భక్తి సు నిశ్చలా – నిశ్చలా అంటే చలించకుండా ఉండి స్థిరమైనది. సునిశ్చలా అంటే బాగా స్థిరమైన భక్తి కావాలి. ఎప్పుడు కావాలి? – ఎప్పుడూ కావాలి. ఈ జన్మ అయిపోతే? – మరో జన్మ ఎత్తినా శివ భక్తి ఉంటే చాలు అన్నాడు. అందుకే భవే భవే అన్నాడు. భవే భవే అంటే జన్మ జన్మలకీ అని. చాలా గొప్ప మాట. మనం జ్ఞాన మార్గంలో, వేదాంత మార్గంలో, మోక్ష మార్గంలో మాట్లాడే వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే జన్మ లేకుండా ఉంటే చాలండీ అంటారు. భక్తుడు ఏమంటారు అంటే ఏజన్మ వచ్చినా ఫరవాలేదు కానీ నీపై భక్తి ఉంటే చాలు అన్నాడు. కనుక దమ్ము ఎవడికి ఎక్కువ ఉంది? భక్తుడికి ఎక్కువ ఉంది. భయముంది జన్మలొస్తే కష్టాలొస్తాయని. కష్టాలు వచ్చినా ఫరవాలేదు కానీ మనస్సు శివుడి మీద ఉంటే చాలు అన్నాడు. ఎందుకంటే కష్టము, సుఖము అనేవి మనస్సుకి సంబంధించిన విషయం కానీ శరీరానికి సంబంధించిన విషయం కాదు. అనుకుంటే సుఖం, అనుకుంటే కష్టం. మనస్సు శివుడి మీద ఉంది అనుకోండి జన్మ ఏదైతే ఏం పోయింది? ఎవడిని చేరితే మోక్షం అన్నారో మనస్సు వాడినే చేరితే అదే మోక్షం కదా! కనుక మనస్సు మహాదేవుడి మీద పెట్టడమే గొప్ప భక్తి.

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s