పూగల్‌ చోళనాయనారు-నాయనార్ల (శివభక్తులు) చరిత్రలు

పూగల్‌ చోళనాయనారు చోళదేశములో ఉరైయూరు రాజు. శివునిని, ఆయన భక్తులను భక్తితో అభిమానించేవాడు. ఆయన తన రాజ ధర్మమ్ములను చక్కగా నిర్వర్తించేవాడు. మంచిరాజుగా ప్రఖ్యాతినొందాడు. ప్రజలు ఆయన్ను అభిమానించి అనుసరించేవారు.

ఒకనాడు కుడనాడు రాజుల నుంచి కప్పమును వసులు చేయుటకు కరూరు వెళ్ళాడు. అందరూ కప్పమును వెంటనే చెల్లించేసారు, ఒక ఆదిగన్‌ అనే చిన్నరాజు మాత్రము కప్పమును చెల్లించలేదు. నాయనారు వెంటనే ఆదిగన్‌ కోటమీద తన అనుచరులను దండుకు సిద్ధంకమ్మన్నాడు. ఈలోగా ఒక శివాపరాధిని రాజుగారి ఏనుగును ఎరిపాతనాయనారు చంపాడు. ఏనుగును చంపిన వానిని శిక్షింప తలపుతో వెళ్లినరాజు – ఏనుగు శివాపరాధానికి ఎరిపాత నాయనారుచే చంపబడిందని తెలుసుకుని, అటు వంటి ఏనుగును, మావటినీ తాను పెట్టుకున్నందుకు ఈ అపరాధము జరిగిందని ఎరిపాతనాయనారు విధించిన శిక్ష అల్పమని, అందుకని తన ప్రాణాన్ని గూడ ఒడ్డబోగా, రాజుగారి ఔన్నత్యము చూచి పరవశము చెంది రాజుగారికి బాధ కలిగించినందుకు ఆ కత్తిలాక్కొని తన కంఠం ఉత్తరించుకోబోగా – ఇదంతా పరమేశ్వరుని లీల అని అశరీరవాణి చెప్పింది. ఏనుగు మావటీ అంతా బ్రతికారు. చివరకు ఎరిపాతనాయనారుకు రాజుగార్కి పరమశివుని దర్శనమయినది.

ఇక్కడ ఇది జరుగుతూంటే రాజుగారి సైన్యము ఆదిగన్‌ కోటను ధ్వంసము చేశారు. ఆదిగన్‌ మనుజులను చాలామందిని చంపారు. ఆదిగన్‌ పారిపోయాడు. పూగల్‌ చోళుల సైన్యము బోలెడు ధనరాశులను, చంపిన వారి తలలను తీసుకువచ్చారు. ఇవన్నీ రాజుగారి కళ్ళముందు పెట్టారు. ఆ ఉత్తరింపబడిన తలలో ఒక శివభక్తుని తల గనిపించింది. రాజు విపరీతమైన దుఃఖమునకు లోనైనాడు. పాపవిముక్తుడగుటకు ఆ శివభక్తుని తలను ఒక బంగారము పళ్ళెములో వుంచి తన చేతితో ఆ పళ్ళెమును పట్టుకుని పంచాక్షరీ మంత్రమును జపిస్తూ అగ్ని ప్రవేశము చేసి దేవదేవుని సాన్నిధ్యమునకు చేరినారు.

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s