గణనాథ నాయనారు-నాయనార్ల (శివభక్తులు) చరిత్రలు

గణనాథార్‌ సర్కాలిలో నున్న పవిత్ర బ్రాహ్మణుడు. పరమ శివభక్తుడు. అందరూ ఆయన విశిష్ట జీవునమును కొనియాడేవారు. భక్తితో ఆయన దగ్గరకు సలహాల నిమిత్తము వచ్చేవారు. వచ్చిన ప్రతివానికి వారు జాపిన కొలది చేయగల దేవాలయ పనిని ఒక దానిని అప్పజెప్పేవాడు. ఒకరు దేవాలయమును పరిశుభ్రముగా వుంచేవారు. ఒకరు పూలమాలలు దేవుని గ్రుచ్చి ఇచ్చేవారు. ఒకరు తోటపని చేసేవారు. ఒకరు దేవునికి దీపములు అమర్చేవారు.

వారికి భక్తి ప్రపత్తులు నేర్పి వారిని మంచి శివభక్తులుగా చేసేవాడు. జ్ఞాన సంబంధార్‌ యెడ బహుప్రీతి. ఈ పనుల మూలాన పరమశివునికి గణనాథార్‌పై మంచి కృప గలిగింది. అంత్యమున గణనాధ నాయనారు శివసాన్నిధ్యాన్ని పొందారు.

భక్తి విషయంలో ఇంకో సులభమైన ప్రక్రియ వుంది.

దేవునిగూర్చి, దైవలీలలను గురించి, భక్తిని గూర్చి ఇతరులతో సంభాషించడం. ఈ పని మూలాన నీ ఆధ్యాత్మిక వికాసము వెల్లివిరుస్తుంది. ఎవరు అనవసర ప్రసంగము చేయరు. నీవు చేయనీయవు. నీ ప్రవర్తన కొందరికి ముందర రుచింపకపోవచ్చు. కాని త్వరలో వారంతట వారే నిన్ను అవగాహన చేసికొని నీకాలము వృథా చేయరు. అప్పుడు చాలా మందిని, దైవము, ధర్మముల యెడ ఆకర్షితులుగా చేసి వారి మనస్సును దైవము మీద కేంద్రీకృతము చేయవచ్చును.

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s