లంకానగర దహన సమయంలో హనుమ ఎలా ఉన్నారో

లంకానగర దహన సమయంలో హనుమ ఎలా ఉన్నారో చూసి పైనుంచి దేవతలు, క్రిందినుంచి రాక్షసులు కొన్ని మాటలనుకున్నారు అని వ్రాస్తారు వాల్మీకి. ఇక్కడ మంత్రరహస్యాలు చూపిస్తున్నారు మహర్షి.
panchamukha-hanuman-5-faced-photo

“వజ్రీ మహేంద్ర స్త్రిదశేశ్వరో వా సాక్షాద్యమోవా వరుణోనిలోవా!
రుద్రోగ్నిరర్కో ధనదశ్చ సోమో న వానరో అయమ్ స్వయమేవ కాలః!!”

ఇతడు వానరుడు కాడు. స్వయముగా కాలస్వరూపుడే. కాలమే ఎవరు యేం పని చేస్తున్నదీ గమనించుకుంటూ ఉంటుంది. ఎంత పాపాత్ముడికైనా ప్రస్తుతం రోజులు బాగానే వుంటాయి. వాడి పాపం ఎప్పుడు పండుతుందనేది గమనించుకునేద కాలం. దానిని బట్టి ఫలితమిస్తుంది. అలాగ ఎవరికి ఎప్పుడు యే ఫలమివ్వాలో గమనించుకునే కాలమే ఈ రూపం ధరించి వచ్చింది. అంటే కాలాగ్ని రుద్రుడితడు అని ధ్వనినిస్తున్నాడిక్కడ.

నవానరోయం స్వయమేవ కాలః – వానరుడు కాడు స్వయంగా కాలరూపమే. వజ్రీ మహేంద్ర స్త్రిదశేశ్వరో వా– ఈ మాటలు చెప్పడంలో వాల్మీకి హృదయం మనం తెలుసుకోవాలి. వజ్రము ధరించినటువంటి దేవపతియైన ఇంద్రుడా లేక యముడా లేక వరుణుడా లేక వాయువా లేక ఈశానుడా లేక అగ్నిదేవుడా లేక కుబేరుడా లేక సూర్యుడా లేక చంద్రుడా అన్నారు. ఎంతమంది దేవతల పేర్లు చెప్పారు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే. పదిమంది దేవతలొచ్చారు చూడండి. అష్ట దిక్పాలకులని చెప్పాడు, సూర్యచంద్రులని చెప్పాడు. వీళ్ళేగా ప్రధానం. హనుమంతునిలో వీళ్ళకి స్ఫురించిన రూపం అష్టదిక్పాలకులైన ఇంద్రాది దేవతల రూపములు గోచరించాయి. ఐంద్రాస్త్ర వారుణాస్త్ర ఆగ్నేయాస్త్ర శక్తులన్నీ ఆంజనేయ స్వామివారిలో ఉన్నాయి. అవన్నీ ఒక్కసారి దర్శనమిచ్చాయి. ఒక దేవత తనయొక్క ప్రతాపాన్ని ప్రకటించినప్పుడు విజృంభించి ఉగ్రమూర్తి అయిపోతాడు. ఉగ్రమూర్తి అయినప్పుడు విశ్వరూపమే గోచరిస్తుంది. హనుమంతుడిలో ఉన్న సర్వదేవతాత్మక స్ఫురణ ఈ శ్లోకంలో వాల్మీకే మనకు స్వయంగా అందించారు. అందుకు సర్వదేవతాత్మకుడిగా కనపడ్డాడు.

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s