యమునాష్టకమ్

కృపా పారావారాం తపనతనయాం తాపశమనీం
మురారి ప్రేయస్యాం భవ భయ దవాం భక్త వరదామ్
వియజ్జాలాన్ముక్తాం శ్రియమపి సుఖాప్తేః పరిదినం
సదా ధీరో నూనం భజతి యమునాం నిత్యఫలదామ్!!
మధువన చారిణి! భాస్కరవాహిని! జాహ్నవి సంగిని! సింధుసుతే!
మధురిపుభూషిణి! మాధవతోషిణి! గోకులభీతి వినాశకృతే!
జగదఘమోచని! మానసదాయిని! కేశవకేశి నిదానగతే!
జయ యమునే! జయ భీతినివారిణి! సంకట నాశని! పావయమామ్!!
అయి! మధురే! మధుమోద విలాసిని! శైలవిహారిణి! వేగభరే!
పరిజనపాలిని! దుష్టనిషూదిని! వాంఛిత కామ విలాసధరే!
వ్రజపురవాసి జనార్జితపాతక హారిణి! విశ్వజనోద్ధరికే!
జయ యమునే! జయ భీతినివారిణి! సంకటనాశని! పావయమామ్!!
అతి విపదంబుధి మగ్న జనం భవతాప శతాకుల మానసకం
గతిమతి హీన మశేష భయాకుల మాగత పాదసరోజయుగం
ఋణభయ భీతి మనిష్కృతి పాతక కోటిశతాయుత పుంజరతం
జయ యమునే! జయ భీతినివారిణి! సంకటనాశని! పావయమామ్!!
నవజలద ద్యుతి కోటి లసత్తమ హేమ మయాభర రంజిత కే!
తడిదవహేలి పదాంచల చంచల శోభిత పీత సుచేల ధరే!
మణిమయ భూషణ చిత్ర పటాసన రంజిత గంజిత భానుకరే!
జయ యమునే! జయ భీతినివారిణి! సంకటనాశని! పావయమామ్!!
శుభపులినే! మధుమత్త మదూద్భవ రాస మహోత్సవ కేళిభరే!
ఉచ్చకులాచల రాజిత మౌక్తిక హారమయాభవ రోదసికే!
నవమణి కోటిక భాస్కర కంచుక శోభిత తారక హారయుతే!
జయ యమునే! జయ భీతినివారిణి! సంకటనాశని! పావయమామ్!!
కరివర మౌక్తిక నాసిక భూషణ వాత చమత్కృత చంచల కే!
ముఖ కమలామల సౌరభ చంచల మత్త మధువ్రత లోచని కే!
మణిగణ కుండల లోల పరిస్ఫురదాకుల గండ యుగామల కే!
జయ యమునే! జయ భీతినివారిణి! సంకటనాశని! పావయమామ్!!
కలరవ నూపుర హేమమయాంచిత పాదసరోరుహ సారుణికే!
ధిమిధిమిధిమిధిమి తాల వినోదిత మానవ మంజుల పాదగతే!
తవపద పంకజ మాశ్రిత మానవ చిత్త సదాఖిల తాపహరే!
జయ యమునే! జయ భీతినివారిణి! సంకటనాశని! పావయమామ్!!
ఇతి శ్రీమచ్ఛంకర భగవత్పాద కృతం యమునాష్టకమ్ సంపూర్ణమ్!!

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s