ఏదో చేసుకోవడం కర్మ కాదు. విధింపబడ్డ విహిత కర్మనే ఆచరించాలి. నిషేధకర్మను ఆచరించరాదు.

న బుద్ధిం జనయే అజ్ఞానాం కర్మ సంగిణాం’ – అనే మాట చాలా లోతైనది. ఏదో చేసుకోవడం కర్మ కాదు. విధింపబడ్డ విహిత కర్మనే ఆచరించాలి. నిషేధకర్మను ఆచరించరాదు.

పై శ్లోకానికి వివరణ:

geeta
జ్ఞానియైన వానికి కావలసినదేదీ ఉండదు. అందుకతడు కర్మతో ’సంగం’ పెట్టుకోడు. ఫలాన్ని ఆశించడు. కానీ ఆ స్థితికి చేరనివాడు ఫలాసక్తితో కర్మను ఆచరించవచ్చు. అతడిని ’కర్మలు బంధనకరాలు. విడిచిపెట్టు వంటి మాటలు చెప్పి అయోమయపరచి, కర్మభ్రష్టుని చేయవద్దు” – అని దీని అర్థం
శాస్త్ర సిద్ధమైన కర్మనే ఫలాసక్తితో చేసేవారు కర్మ సంగులు. బ్రహ్మజ్ఞానం లేనివారు ’అజ్ఞులు’. లోకంలో వాడబడే “మూర్ఖులు” అనే అర్థంలో ఈ పదాన్ని భావించరాదు. వేదాంతులు ఆడే మాటల్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోక కర్మల్ని విడిచిపెట్టడం తగదు – అని దీని సారం.
అంతేకానీ నిషేధకర్మలనాచరించేవారు ’కర్మసంగులూ’, అజ్ఞులు’ కారు. భ్రష్ఠులౌతారు. శాస్త్రం తెలిసినవారు నిషేధకర్మలను చేసేవారిని నిరోధించాలి. లేకపోతే సమాజానికే ప్రమాదం.
తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితే”

ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదు? – అనే సందర్భంలో శాస్త్రమే ప్రమాణం.

యత్ శాస్త్రవిధి ముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః!
న చ సిద్ధి మవాప్నోతి న సుఖం నపరాగతిమ్!!
శాస్త్రవిధిని అతిక్రమించి, ఇష్టానుసారం ప్రవర్తించేవానికి సిద్ధి కలుగదు. వానికి ఇహంలో సుఖం ఉండదు. పరంలో సద్గతి ఉండదు.
– ఇవీ శ్రీకృష్ణుని గీతా వచనాలే.

ఏదీ చేయకుండా ఉండేకన్నా ఏదో ఒకటి చేస్తున్నారు కదా – అని తృప్తిపడడం గొప్ప కాదు. ఏదీ తినకుండా ఉండేకన్నా ఏదో ఒకటి తినాలి అని ప్రమాదకరమైన ఆహారాన్ని తినకూడదు కదా! అలాగని ఏదీ తినకుండా ఉండరాదు కదా! ఏది యోగ్యమో దానిని తినాలి. దానిని ఆసక్తిగా తినేవారి వద్దకు వెళ్ళి – ’దానిపై ఆసక్తి వద్దనీ, ఈ శరీరాన్ని పోషించుకోవడానికి అంతమోహం పనికిరాద’నీ బోధించి వారిని తిండి తిననివ్వకుండా చేయవద్దు అనేది గ్రహించాలి.

నిషేధాన్ని చేయకుండా నిషేధించాలి. లేకపోతే అది ఆచరించే వానికి క్షేమం కాదు. వేద, ధర్మశాస్త్రాలు చెప్పేవాటికి వ్యతిరేకంగా నడవరాదు.

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s