కల్పశాస్త్రం

వేదాలకు ’కల్పశాస్త్రం’ ఒక అంగం అంటారు. వ్యాకరణం, ఛందస్సు, నిరుక్తం, జ్యోతిషం – అంటే అర్థమయ్యాయి. ఈ కల్పం అంటే ఏమిటి?

 

యజ్ఞయాగాది కర్మలని సమగ్రంగా తెలియజేసే శాస్త్రం కల్పం. ఇది రెండు విధాలు. ౧. శ్రౌత సూత్ర కల్పం. ౨. స్మార్త సూత్రకల్పం. ఋగ్వేదానికి – ఆశ్వలాయన కల్ప సూత్రం, గృహ్యసూత్రం. శుక్ల యజుర్వేదానికి కాత్యాయన శ్రౌతసూత్రం. కృష్ణ యజుర్వేదానికి బోధాయన కల్ప సూత్రం, ఆపస్తంబ కల్పసూత్రం. సామవేదానికి లాట్యాయన శ్రౌతసూత్రం, జైమిని, గోభిల గృహ్యసూత్రం. అథర్వ వేదానికి – నైతాన శ్రౌతసూత్రం, కౌశిక సూత్రం. ఇవి ప్రసిద్ధమైనవి. వేద మంత్రాలను కర్మలుగా ఎలా వినియోగించాలో, వాటిద్వారా ఏ ఫలితాలను సాధించాలో చెప్పేశాస్త్రం కల్పశాస్త్రం.
అలాగే వేదాలను సామాన్యులకు సైతం అందుబాటులోి తెచ్చిన ధర్మశాస్త్రాదులు చెప్పినవి స్మార్త సూత్ర కల్పం. ఇవి గృహ్యసూత్రాలు, ధర్మసూత్రాలు అని రెండు విధాలు. వివిధ వ్రతాలు, పూజలు ఇవన్నీ ఈ స్మార్తసూత్ర కల్పంలోనే ఉంటాయి.

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s