నామ నక్షత్రం తెలుసుకునే పద్దతి

జ్యోతిష ఫలితాలకొరకు సాధారణంగా నక్షత్రాలను పరిశీలుస్తుంటారు.. ఎవరిది ఏ నక్షత్రము. ఏరాశి అని అడుగు తుంటారు. ఎవరిది ఏ నక్షత్రమో తెలుసుకోడానికి రెండు పద్దతులున్నాయి.

1. జన్మ నక్షత్రము. 2. నామ నక్షత్రము.

జన్మ నక్షత్రం అనగా పుట్టిన సమయాన్ని బట్టి నక్షత్రాన్ని తెలుసు కోవడము.
పేరును బట్టి నక్షత్రాన్ని తెలుసుకోవడము. రెండింటిలో ఏది ప్రధానము అనే విషయానికొస్తే రెండు ప్రధానమే. రెండిటికి వేర్వేరు ప్రయోజనాలున్నాయి. ఈ క్రింది శ్లోకాన్ని గమనించండి.

శ్లోకము:-

దేశజ్వరే గ్రామ గృహ ప్రవేశే, సేవాను, యుడ్డె, వ్వవహార,కారయే ద్యూతేషు,
దానేషుచ నామ రాశిః యాత్రా వివాహ దిషు జన్మ రాశిః||

అనగా దేశ సంభందమైన, అనారోగ్య విషయం, గ్రామ ప్రవేశము, గృహ ప్రవేశము, యుద్ధ ప్రారంభానికి మొదలగు విషయాలకు నామ నక్షత్రాన్ని, యాత్రలకు వెళ్ళేటప్పుడు, వివాహము మొదలగు విషయములలో జన్మ నక్షత్రాన్ని చూడాలని పై శ్లోకంలో నిర్దేశించారు.

నామ నక్షత్రం తెలుసుకునే పద్దతి:-

ఆశ్వని: చూ/చే/చో/ లా
భరణి: లీ/లూ/లే/లో
కృత్తిక: /ఆ
పైన కన బరచిన అక్షరాలకు మేష రాశి.

కృత్తిక: ఈ/ఊ/ ఏ
రోహిణి: ఈ/వా/వీ/వూ
మృగశిర: వే/వో
ఈ మూడింటికి వృషభ రాశి.

మృగశిర కా/కీ,
ఆరుద్ర కూ/ ఖం/ జ/ ఛా
పునర్వసు: కే/కో/ హ
ఈ మూడింటికి మిధున రాశి.

పునర్వసు: / హీ/
పుష్యమి: హు/హే/హో/డా
ఆశ్లేష: డీ/డూ/డే/డో
వీటికి కర్కాటక రాశి.

.మఖ: /మా,/ మి,/ మూ, /మే
పూర్వ ఫల్గుణి: మో, /టా/ టీ,/ టూ
ఉత్తర ఫల్గుణి: / టే/
ఈ మూడింటికి సింహ రాశి.

ఉత్తర ఫల్గుణి: /టో,/ పా, /పీ,
హస్త: /వూ, /షం, /ణా,/ ఢా
చిత్త: /పే/పో
ఈ మూడింటిలోని అక్షరలకు కన్యారాశి.

చిత్త: /రా/రి
స్వాతి: /రూ,/ రే,/ రో, /లా
విశాఖ: /తీ, /తూ, /తే
వీటికి తులా రాశి.

విశాఖ: /తో,/
అనూరాధ: /నా, /నీ, /నూ, /నే
జ్యేష్ట, /నో, /యా, /యీ,/యూ
వీటికి వృశ్చిక రాశి.

మూల: /యే, /యో, /బా,/ బీ
పూర్వాషాడ: /బూ,/ ధా, /భా, /ఢా
ఉత్తరాషాడ: /బే
వీటికి ధనస్సు రాశి.

ఉత్తరాషాడ: /బో, / జా, / జీ,
శ్రవణం: /జూ,/జే, జో/, ఖా,
ధనిష్ట: /గా,/ గీ
వీటికి: మఖర రాశి.

ధనిష్ట: /గూ, /గే,
శతభిషం: / గో, /సా,/ సీ, /సూ
పూర్వాభద్ర: / సే, /సో,/ దా
వీటికి కుంభ రాశి.

పూర్వా బాధ్ర: /దీ,
ఉత్తరా బాధ్ర: ధు/శ్చం/చా/ధా
రేవతి: /దే,/దో, /చా, /చీ
వీటికి మీన రాశి.

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s