భస్మధారణ మహత్యము

ఈ భస్మము గోమయముతో అనగా ఆవు పేడతో చేసిన పిడకను కాల్చగా వచ్చే భస్మము శ్రేష్టము. భస్మము సేకరించునపుదు “సద్యోజాత” మంత్రమును పఠించవలెను. తదుపరి ఆ భస్మమును “అగ్నిరీత్యా” అను మంత్రముచే అభిమంత్రింప వలెయును. “మానస్తొక” అను మంత్రముచే భస్మమును లలిపి “త్రయంబకం” అను మంత్రముచే శిరమున భస్మమును ధరించి “త్యుయుశమ్ జమదగ్నే ” అను మంత్రముచే త్రిపుండ్రధారణ చేయవలెను. విభూతి రేఖలు మూడును కనుబొమ్మల చివరలు దాటరాదు, మధ్యమ అనామికలచే పై రేఖయు, క్రింది రేఖను దిద్ది, బ్రోటనువేలుచే కుడినుండి ఎడమవైపునకు మధ్యమ రేఖ దిద్ద వలెను. ఇట్లు భక్తి యుక్తముగా భగవంతుని ధ్యానము చేయుచు మూడు రేఖలు నుదిటి భాగమున దిద్దుకోవలెను.

ఈ విభూతి రేఖలు మూడు ఓంకార రూపముగా ఆకార, ఉకార, మకారములుగను, సత్వ, రజస్తమో గుణములుగను, బ్రహ్మ, విష్ణు, మహెశ్వరులుగా భావించ వలెను. భస్మధారులకు మోక్షాపేక్ష యున్నచో ముక్తి సులభముగా లభించును. బ్రమ్హ చారులు, గృహస్తులు, వానప్రస్థులు, సన్యాసులు భస్మధారణ మొనరించ వచ్చును, వేద విహిత కర్మ లొనరించు వేళల భస్మమును తప్పని సరిగ ధరించవలెను, భస్మధారణము వలన పంచ మహా పాపములు, స్త్రీహత్య, భ్రూణహత్య, శిశు హత్య మున్నగు ఘోర పాపములు తొలగి పోవును. విధి విధానము తెలియక పోయినాను కేవలము శ్రద్దాభక్తులచే విభూతిని ధరించినను సమస్త పాపములు తొలగును రోగములు, పీడలు అన్తరించును. కంఠము నందు రుద్రాక్ష, ఫాల భాగమున విభూతి రేఖలు గలవాడు రుద్రునివలె పూజ్యుడగును.

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s