కనకధారా స్తోత్రం

వందేవందారు మందార మిందిరానంద కందళమ్, ఆమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననమ్,
అంగం హరే పులకభూషణ మాశ్రయంతీ బృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్,
అంగీకృతాఖిల విభూతి రపాంగలీలా మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళ దేవతాయాః 1 

ముగ్ధా ముహర్వదతీ వదనే మురారేః  ప్రేమత్రపా ప్రణహితాని గతాగతాని,
మాలా దృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవాయాః 2 

విశ్వామరేంద్రపదవిభ్రమదానదక్షమ్ ఆనందవేతు రధుకం మురవిద్విషో‌౬పి
ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థమ్ ఇందీవరోదర సహోదర మిందిరాయాః 3 

ఆమీలితాక్షమధిగమ్య ముదా ముకుందమ్ ఆనందకందమనిమేష మనంగతంత్రమ్,
ఆకేకరస్థితకనీనిక పద్మనేత్రం భూత్యై భవేన్మమ భుజంగశయాంగనాయాః 4 

కాలాంబుదాళి లలతోరసికైటభారేః ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ,
మాతుసమస్థజగతాం మహనీయమూర్తిః భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనాయాః 5 

భాహ్వంతరే మురజితః శ్రితకౌస్తుభే యా హరావళీవ హరినీలమయీ విభాతి,
కమప్రదా భగవతోపి కటాక్షమాలా కల్యాణమావహతు మే కమలాలయాయాః 6 

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్ మాంగళ్యభాజి మధుమాధిని మన్యథేన,
మయ్యాపతేత్ తదిహ మన్థర మీక్షణార్థం మన్దాలసం చ మకరాలయకన్యకాయాః 7 

దద్యాద్దయానుపవనో ద్రవిణాంబుధారా మస్మిన్ న కించిన విహంగశిశౌ విషణ్ణే
దుష్కర్మఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం నారాయణప్రణయినీ నయనాంబువాహః 8 

ఇష్టా విశిష్టమతయో౬పి యయా దయార్ద్ర దృష్ట్యా త్రివిష్టపపదం సులభం లభన్తే,
దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదరదీప్తిరిష్టాం పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కరవిష్టరాయాః 9 

గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజ సుందరీతి శాకంభరీతి శశిశేఖర వల్లభేతి,
సృష్టిస్థితి ప్రళయ కేళిషు సంస్థితాయై తస్యై నమస్త్రిభువనైక గురోస్తరుణ్యై 10 

శ్రుత్యై నమో౬స్తు శుభకర్మఫలప్రసుత్యై  రత్యై నమో౬స్తు రమణీయ గుణార్ణవాయై,
శక్త్యై నమో౬స్తు శతపత్రనికేతనాయై పుష్ట్యై నమో౬స్తు పురుషోత్తమవల్లభాయై 11 

నమో౬స్తు నాళికానిభాననాయై నమో౬స్తు దుగ్దోదధి జన్మభూమ్యై,
నమో౬స్తు సోమామృత సోదరాయై  నమో౬స్తు నారాయణ వల్లభాయై 12 

నమో౬స్తు హేమాంబుజ పీఠికాయై నమో౬స్తు భూమండల నాయికాయై
నమో౬స్తు దేవాది దయాపరాయై  నమో౬స్తు శార్ఙ్గాయుధ వల్లభాయై13 

నమో౬స్తు దేవ్యై భృగునందనాయై నమో౬స్తు విష్ణోరురసి స్థితాయై
నమో౬స్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై నమో౬స్తు దామోదర వల్లభాయై 14 

నమో౬స్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై నమో౬స్తు భూత్యై భువనప్రసూత్యై
నమో౬స్తు దేవాదిభి రర్చితాయై నమో౬స్తు నందాత్మజ వల్లభాయై 15 

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియ నందనాని సామ్రాజ్యదానవిభవాని సరోరుహాక్షి!
త్వద్వీక్షితాని దిరితాహరణోద్యతాని మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే! 16 

శ్రీకటాక్ష సముపాసనావిధిః  సేవకస్య సకలార్థ సంపదః 
సంతనోతి వచనాంగమానసైః  త్వాం మురారిహృదయేశ్వరీం భజే 17 

సరసిజనిలయే! సరోజహస్తే! దవళతమాంశుకగంధమాల్యశోభే!
భగవతీ! హరివల్లభే! మనోజ్ఞే! త్రిభువనభూతికరి! ప్రసీద మహ్యమ్ 18 

దిగ్ఘస్తిభిః కనకకుంభ ముఖావసృష్ట్ స్వర్వాహినీ విమలచారుజలాప్లుతాంగీమ్
ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీమశేష లోకాధినాధగృహిణీం అమృతాబ్ధిపుత్రీమ్ 19 

కమలే! కమలాక్షవల్లభే! త్వం కరుణాపూర తరంగితైరపాంగైః
అవలోకయ మామకించనానాం ప్రథమం పాత్రమకృత్రిమం దయాయాః 20 

బిల్వాటవీమధ్యలసత్ సరోజే!  సహస్రపత్రే సుఖసన్నివిష్టామ్
అష్టాపదాంభోరుహ పాణిపద్మాం సువర్ణవర్ణాం ప్రణమామి లక్ష్మీమ్ 21 

కమలాసనపాణినా లలాటే లిఖితామక్షర పంక్తిమస్య జంతోః
పరిమార్జయ మాతరంఘ్రిణా తే ధనికద్వార నివాస దుఃఖదోగ్ధ్రీమ్ 22 

అంభోరుహం జన్మగ్రూహం భవత్యాః  వక్షస్స్థలం భర్తృగృహం మురారేః
కారుణ్యతః కల్పయ పద్మవాసే లీలాగృహం మే హృదయారవిందం 23 

స్తువంతి యే స్తుతిభిరమూభిరన్వహం త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమామ్
గుణాధికా గురుతర భాగ్యభాజినో  భవన్తి తే భువి బుధభావితాశయాః 24 

Image

సువర్ణధారాస్తోత్రం యచ్చంకరాచార్యనిర్మితమ్, 

త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స కుబేరసమో భవేత్

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకర భగవత్కృతం కనకధారాస్తోత్రమ్ 

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s