శ్రీహరి సేవకు యోగ్యమైన పూజా పుష్పాలు ?

శ్లో:- అహింసా ప్రథమం పుష్పం, పుష్ప మింద్రియ నిగ్రహః 
సర్వ భూత దయా పుష్పం, క్షమా పుష్పం విశేషతః 
శాంతి:పుష్పం, తపః పుష్పం, ధ్యానం పుష్పం తధైవచ 
సత్యమష్ట విధం పుష్పం విష్ణో:ప్రీతికరం భవేత్ . 

భావము:- 
*అహింస ఇంద్రియ నిగ్రహము సర్వ భూత దయ ఓర్పు శాంతి పరమాత్మకై తపించుట పరమాత్మ ధ్యానము సత్యనిరతి అనే ఎనిమిది విధాలైన పుష్పాలతో శ్రీహరిని ఆరాధిస్తే అనుగ్రహిస్తారు.

Advertisements