కార్తీక పురాణo ____ ఒకటవ అధ్యాయం

1174879_456395404468324_1809149492_n
శ్రీ మదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండమందలి ఆర్యావర్తమందు నైమిశారణ్యంలో శౌనకాది మహామునులతో నొక ఆశ్రమము నిర్మించుకొని సకల పురాణములు, పుణ్య చరిత్రలు వారికి వినిపించుచు సూతమహాముని కాలం గడుపుచుండెను.

ఒకనాడు శౌనకాది మునులు గురుతుల్యుడగు సూతుని గాంచి “ఆర్యా! తమ వలన అనేక పురాణేతిహాసములు, వేదవేదాంగముల రహస్యములు సంగ్రహముగా గ్రహించినారము. కార్తీకమాస మాహాత్మ్యమును కూడా వివరించి, దాని ఫలమును తెలుపగోరు చుంటిమి గాన తమరా వ్రతమును వివరించవలసినది” అని కోరిరి.

అంత నా సూతమహర్షి “ఓ మునిపుంగవులారా! ఒకప్పుడు యిదే కోరికను నారదుడు సృష్టికర్తయగు బ్రహ్మను కోరుకొనగా బ్రహ్మదేవుడు అతనికి- విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీదేవికి, సాంబశివుడు పార్వతీదేవికి తెలియజేసిన విధముగా నా గాథను వినిపించెను. ఆట్టి పురాణకథను మీకు తెలియజేయుదును. ఈ కథను వినుట వలన మానవులకుధర్మార్థములు కలుగుటయేగాక, యిహమందును, పరమందును, సకలైశ్వర్యములతో తులతూగుదురు. కావున శ్రద్ధగా నాలకింపుడ”ని యిట్లు చెప్పెను.

పూర్వమొకానొక దినంబున పార్వతీ పరమేశ్వరులు గగనంబున విహరించుచుండగా పార్వతీదేవి “ప్రాణేశ్వరా సకలైశ్వర్యములు కలుగచేయినట్టిదీ, సకల మానవులూ వర్ణబేధములు లేక ఆచరించదగినదీ. శాస్త్ర సమ్మతమైనదీ, సూర్యచంద్రులున్నంతవరకూ నాచరింపబడెడిదీ యగు వ్రతమును వివరింపు”డని కోరెను. అంతట మహేశుడు మందహాస మొనరించి “దేవీ! నీవు అడుగుచున్న వ్రతము స్కాంద పురాణమున చెప్పబడియున్నది. దానినిప్పుడు వశిష్ఠ మహాముని మిిలాధీశుడగు జనక మహారాజునకు వివరింపబోవుచున్నాడు, చూడు మా మిథిలానగరమువైపు” అని మిథిలానగరపు దెసగా చూపించెను.

అట, మిథిలా నగరములో వశిష్ఠుని రాకకు జనకుడు సంతసించి అర్ఘ్యపాద్యములతో సత్కరించి, కాళ్లుకడిగి, ఆ జలమును శిరస్సుపై జల్లుకొని ’మహాయోగీ! మునివర్యా! తమరాకవల్ల నేనూ, నాశరీరమూ, నాదేశమూ, నాప్రజలూ పవిత్రులమైతిమి. తమ పాధధూళిచే నాగేహము పవిత్రమైనది. తమ రిటకేల వచ్చితిరో సెలవొసంగు’డని వేడుకొనెను.

అందులకు వశిష్ఠుడు – జనక మహారాజా! నేనొక మహాయజ్ఞము చేయతల పెట్టితిని, దానికి కావలసిన అర్థబలము, అంగబలము నిన్నడిగి క్రతువు ప్రారంభించమని నిశ్చయించి యిటు వచ్చితిని- అని పలుకగా జనకుడు “మునిచంద్రమా! అటులనే యిత్తుని. స్వీకరింపుడు. కాని, చిరకాలమునుంది నాకొక సందేహము గలదు. తమబోటి దైవజ్ఞులనడిగి సంశయము తెర్చుకొనదలచితిని. నాయదృష్టము కొలదీ యీ యవకాశము దొరికినది. గురురత్నా! సంవస్తరములో గల మాసములలో కార్తీకమాసమే యేలనంత పవిత్రమైనది? ఆ కార్తీకమాసము గొప్పతనమేమి? అను సంసయము నాకు చాలాకాలము నుంది యున్నది. కావున తాము కార్తీక మహాత్మ్యమును గురించి వివరించవలసినది”యని ప్రార్థించెను.

వశిష్ట మహాముని చిరునవ్వి నవ్వి “రాజా! తప్పక నీ సమ్సయమును దీర్చగలను. నేన్ చెప్పబోవు వ్రతకథ సకల మానవులునూ ఆచరించదగినదీ సకల పాపహరమైనదీ అయి వున్నది. ఈ కార్తీకమాసము హరిహర స్వరూపము. ఈ మాసమునందాచరించవలసిన వ్రతముయొక్క ఫల్మింతని చెప్పనలవి గాదు. వినుటకు గూడ నానందదాయకమైనది.

అంతియేగాక వినినంతమాత్రముననే యెట్టి నారకబాధలను లేక యిహమందును, పమందును, సౌఖ్యమును పొందగలరు. నీబోటి సజానులు యీ కథను గురించి అడిగి తెలుసుకొనుట ఉత్తమమైనది. శ్రద్ధగా ఆలకింపు”మని యిట్లు చెప్పసాగెను.

@@@@@వశిష్టుడు కార్తీక వ్రతవిధానము తెలుపుట@@@@@@

ఓ మిథిలాధీశ్వరా! జనకమహారాజా! ఏ మానవుడైనను ఏ వయసువాడైననూ “ఉచ్ఛ-నీచ” అనే భేదములులేక కార్తీకమాసములో, సూర్యభగవానుడు తులరాశియందుండగా, వేకువజామున లేచి కాలకృత్యములు తీర్చుకొని, స్నానమాచరించి, దానధర్మములను, దేవతాపూజలను చేసినచో- దాని వలన ఆగణిత పుణ్యఫలము లభించును. కార్తీకమాస ప్రారంభమునుండియు యిట్లు చేయుచూ, విష్ణు సహస్ర నామార్చన, శివలింగార్చాన ఆచరించుచుండవలను. ముందుగా కార్తీకమాసమునకు ఆదిదేవత యగు దామోదరునకునమస్కరించి “ఓ దామోదరా! నేను చేయు కార్తీక వ్రతమునకు యెట్టి ఆటంకములు రానీయక కాపాడుము”యని ధ్యానించి, వ్రతమును ప్రారంభించవలయును.

@@@@@కార్తీక స్నాన విధానము@@@@@@

ఓ రాజా! ఈ వ్రతమాచరించు దినములలో సూర్యోదమునకు పూర్వమే లేచి, కాలాకృత్యములు తీర్చుకొని, నదికిబోయి, స్నానమాచరించి, గంగకు, శ్రీమన్నారాయణకు, పరమేశ్వరునకు, భైరవునకు నమస్కరించి, సంకల్పము చెప్పుకొని, మరల మునిగి సూర్యభగవానునకు ఆర్ఘ్య ప్రార్థనమొసంగి, పితృదేవతలకు క్రమప్రకారముగా తర్పణములొనర్చి, గాటుపై మూడు దోసిళ్లు నీళ్ళు పోయవలెను. ఈ కార్తీకమాసములో పుణ్యనదులైన గంగ, గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి, తుంగబధ్ర, యమున మున్నగు నదులలో యే ఒక్క నదిలోనైనూ స్నానమాచరించిన యెడల గొప్ప ఫలము కలుగును. తడిబట్టలు వీడి, మడి బట్టలు కట్టుకొని, శ్రీమహావిష్ణువునకు ప్రీతికరమైన పుష్పములను తానే స్వయముగా కోసి తెచ్చి నిత్య ధూప, దీప, నైవేద్యములతో భగవంతుని పూజ చేసుకొని, గంధము తీసి భగవమ్తునికి సమర్పించి, తాను బొట్తు పెట్టుకొని పిమ్మట అతిథి అభాగ్యవతులను పూజించి వారికి ప్రసాదమిది, తనయింటి వద్దగానీ, దేవాలయములోగానీ, లేక రావిచెట్టు మొదట గానీ కూర్చుండి కార్తీక పురాణము చదువవలయును. ఆ సాయంకాలము సంధ్యావందనమాచరించి, శివాలయమందుగానీ, విష్ణాలయమడుగానీ, లేక తులసికోట వద్దగానీ, దీపారాధన చెసి శక్తిని బట్టి నైవేద్యము తయారు చేయించి, స్వాముకు సమర్పించి అందరికీ పంచిపెట్టి తర్వాత తాను భుజించవలెను. మరునాడు మృష్టాన్నముతో భూతతృప్తి చేయవలెను. ఈ విధముగా వ్రతమాచరించిన స్త్రీపురుషులకు పూర్వమందునూ ప్రస్తుత జన్మందునూ చేసిన పాపము పోయి మోక్షమున కర్హులగుదురు. ఈ వ్రతము చేయుటకు అవకాశము లేనివారు వ్రతము చేసినవారులను జూసి, వారికి నమస్కరించినచో వారికి కూడా తత్సమాన ఫలము దక్కును…

ఇట్లు స్కాందపురాణాంతర్గత వశిష్టప్రోక్త కార్తీక మహాత్మ్యమందలి మొదటి ధ్యాయము మొదటి రోజు పారాయణము సమాప్తము