అప్సరసలు

ఏకత్రింశతి అప్సరసలు

 1.  రంభ,
 2. ఊర్వశి,
 3. తిలోత్తమ,
 4.  మేనక,
 5.  ఘృతాచి,
 6.  సహజన్య,
 7.  నిమ్లోచ,
 8.  వామన,
 9.  మండోదరి,
 10. సుభగ,
 11. విశ్వాచి,
 12. విపులానన,
 13. భద్రాంగి,
 14.  చిత్రసేన,
 15. ప్రమ్లోచ,
 16. మనోహర,
 17. మనోమోహిని,
 18.  రామ,
 19. చిత్రమధ్య,
 20.  శుభానన,
 21.  కేశి,
 22.  నీతకుంతల,
 23. మన్మధోద్దీపిని,
 24.  అలంబుష,
 25.  మిశ్రకేశ,
 26.  ముంజికస్థల,
 27.  క్రతుస్థల,
 28.  వలాంగి,
 29.  పరావతి,
 30.  మహారూప,
 31. శశిరేఖ : ~ (బ్రహ్మ పురాణం)
Advertisements