బాలకాండము – 17వ సర్గః

పుత్రత్వం తు గతే విష్ణౌ రాజ్ఞః తస్య మహాత్మనః |
ఉవాచ దేవతాః సర్వాః స్వయంభూః భగవాన్ ఇదం |౧-౧౭-౧|

సత్య సంధస్య వీరస్య సర్వేషాం నో హితైషిణః |
విష్ణోః సహాయాన్ బలినః సృజధ్వం కామ రూపిణః |౧-౧౭-౨|

మాయా విదః చ శూరాం చ వాయు వేగ సమాన్ జవే |
నయజ్ఞాన్ బుద్ధి సంపన్నాన్ విష్ణు తుల్య పరాక్రమాన్ |౧-౧౭-౩|

అసంహార్యాన్ ఉపాయజ్ఞాన్ దివ్య సంహనన అన్వితాన్ |
సర్వ అస్త్ర గుణ సంపన్నానన్ అమృత ప్రాశనాన్ ఇవ |౧-౧౭-౪|

అప్సరస్సు చ ముఖ్యాసు గంధర్వాణాం తనూషు చ |
యక్ష పన్నగ కన్యాసు ఋక్ష విద్యాధరీషు చ |౧-౧౭-౫|

కింనరీణాం చ గాత్రేషు వానరీనాం తనూసు చ |
సృజధ్వం హరి రూపేణ పుత్రాన్ తుల్య పరాక్రమాన్ |౧-౧౭-౬|

పూర్వం ఏవ మయా సృష్టో జాంబవాన్ ఋక్ష పుఙ్గవః |
జృంభమాణస్య సహసా మమ వక్రాత్ అజాయత |౧-౧౭-౭|

తే తథా ఉక్తాః భగవతా తత్ ప్రతి శ్రుత్య శాసనం |
జనయామాసుః ఏవం తే పుత్రాన్ వానర రూపిణః |౧-౧౭-౮|

ఋషయః చ మహాత్మానః సిద్ధ విద్యాధర ఉరగాః |
చారణాః చ సుతాన్ వీరాన్ ససృజుః వన చారిణః |౧-౧౭-౯|

వానరేంద్రం మహేంద్ర ఆభం ఇంద్రః వాలినం ఆత్మజం |
సుగ్రీవం జనయామాస తపనః తపతాం వరః |౧-౧౭-౧౦|

బృహస్పతిః తు అజనయత్ తారం నామ మహా కపిం |
సర్వ వానర ముఖ్యానాం బుద్ధిమంతం అనుత్తమం |౧-౧౭-౧౧|

ధనదస్య సుతః శ్రీమాన్ వానరో గంధమాదనః |
విశ్వకర్మా తు అజనయన్ నలం నామ మహా కపిం |౧-౧౭-౧౨|

పావకస్య సుతః శ్రీమాన్ నీలః అగ్ని సదృశ ప్రభః |
తేజసా యశసా వీర్యాత్ అత్యరిచ్యత వీర్యవాన్ |౧-౧౭-౧౩|

రూప ద్రవిణ సంపన్నౌ అశ్వినౌ రూపసంమతౌ |
మైందం చ ద్వివిదం చ ఏవ జనయామాసతుః స్వయం |౧-౧౭-౧౪|

వరుణో జనయామాస సుషేణం నామ వానరం |
శరభం జనయామాస పర్జన్యః తు మహాబలః |౧-౧౭-౧౫|

మారుతస్య ఔరసః శ్రీమాన్ హనుమాన్ నామ వానరః |
వజ్ర సంహననోపేతో వైనతేయ సమః జవే |౧-౧౭-౧౬|

సర్వ వానర ముఖ్యేషు బుద్ధిమాన్ బలవాన్ అపి |
తే సృష్టా బహు సాహస్రా దశగ్రీవ వధే ఉద్యతాః |౧-౧౭-౧౭|

అప్రమేయ బలా వీరా విక్రాంతాః కామ రూపిణః |
తే గజ అచల సంకాశా వపుష్మంతో మహాబలాః |౧-౧౭-౧౮|

ఋక్ష వానర గోపుచ్ఛాః క్షిప్రం ఏవ అభిజజ్ఞిరే |
యస్య దేవస్య యద్ రూపం వేషో యః చ పరాక్రమః |౧-౧౭-౧౯|

అజాయత సమం తేన తస్య తస్య పృథక్ పృథక్ |
గోలాంగూలేషు చ ఉత్పన్నాః కించిద్ ఉన్నత విక్రమాః |౧-౧౭-౨౦|

ఋక్షీషు చ తథా జాతా వానరాః కింనరీషు చ |
దేవా మహర్షి గంధర్వాః తార్క్ష్య యక్షా యశస్వినః |౧-౧౭-౨౧|

నాగాః కింపురుషాః చ ఏవ సిద్ధ విద్యాధర ఉరగాః |
బహవో జనయామాసుః హృష్టాః తత్ర సహస్రశః |౧-౧౭-౨౨|

చారణాః చ సుతాన్ వీరాన్ ససృజుః వన చారిణః |
వానరాన్ సు మహాకాయాన్ సర్వాన్ వై వన చారిణః |౧-౧౭-౨౩|

అప్సరస్సు చ ముఖ్యాసు తదా విద్యధరీషు చ |
నాగ కన్యాసు చ తదా గంధర్వీణాం తనూషు చ |
కామ రూప బలోపేతా యథా కామ విచారిణః |౧-౧౭-౨౪|

సింహ శార్దూల సదృశా దర్పేణ చ బలేన చ |
శిలా ప్రహరణాః సర్వే సర్వే పర్వత యోధినః |౧-౧౭-౨౫|

నఖ దన్ష్ట్ర ఆయుధాః సర్వే సర్వే సర్వ అస్త్ర కోవిదాః |
విచాల యేయుః శైలేంద్రాన్ భేద యేయుః స్థిరాన్ ద్రుమాన్ |౧-౧౭-౨౬|

క్షోభ యేయుః చ వేగేన సముద్రం సరితాం పతిం |
దార యేయుః క్షితిం పద్భ్యాం ఆప్లవేయుః మహా అర్ణవన్ |౧-౧౭-౨౭|

నభస్థలం విశేయుర్ చ గృహ్ణీయుర్ అపి తోయదాన్ |
గృహ్ణీయుర్ అపి మాతంగాన్ మత్తాన్ ప్రవ్రజతో వనే |౧-౧౭-౨౮|

నర్దమానాః చ నాదేన పాత యేయుః విహంగమాన్ |
ఈదృశానాం ప్రసూతాని హరీణాం కామ రూపిణాం |౧-౧౭-౨౯|

శతం శత సహస్రాణి యూథపానాం మహాత్మనాం |
తే ప్రధానేషు యూథేషు హరీణాం హరియూథపాః |౧-౧౭-౩౦|

బభూవుర్ యూథప శ్రేష్ఠాన్ వీరాం చ అజనయన్ హరీన్ |
అన్యే ఋక్షవతః ప్రస్థాన్ ఉపతస్థుః సహస్రశః |౧-౧౭-౩౧|

అన్యే నానా విధాన్ శైలాన్ కాననాని చ భేజిరే |
సూర్య పుత్రం చ సుగ్రీవం శక్ర పుత్రం చ వాలినం |౧-౧౭-౩౨|

భ్రాతరౌ ఉపతస్థుః తే సర్వే చ హరి యూథపాః |
నలం నీలం హనూమంతం అన్యాంశ్చ హరి యూథపాన్ |౧-౧౭-౩౩|

తే తార్క్ష్య బల సంపన్నాః సర్వే యుద్ధ విశారదాః |
విచరంతోఽర్దయన్ సర్వాన్ సింహ వ్యాఘ్ర మహోరగాన్ |౧-౧౭-౩౪|

మహాబలో మహాబాహుః వాలీ విపుల విక్రమః |
జుగోప భుజ వీర్యేణ ఋక్ష గోపుచ్ఛ వానరాన్ |౧-౧౭-౩౫|

తైః ఇయం పృధ్వీ శూరైః సపర్వత వన అర్ణవా |
కీర్ణా వివిధ సంస్థానైః నానా వ్యంజన లక్షణైః |౧-౧౭-౩౬|

తైః మేఘ బృందాచల కూట సంనిభైః మహాబలైః వానర యూథప అధిపైః |
బభూవ భూః భీమ శరీర రూపైః సమావృతా రామ సహాయ హేతోః |౧-౧౭-౩౭|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే సప్తదశః సర్గః |౧-౧౭|