బాలకాండము – నవమః సర్గము

ఏతత్ శ్రుత్వా రహః సూతో రాజానం ఇదం అబ్రవీత్ |
శ్రూయతాం తత్ పురా వృత్తం పురాణే చ మయా శ్రుతం |౧-౯-౧|

ఋత్విగ్భిః ఉపదిష్టోఽయం పురా వృత్తో మయా శ్రుతః |
సనత్కుమారో భగవాన్ పూర్వం కథితవాన్ కథాం |౧-౯-౨|

ఋషీణాం సన్నిధౌ రాజన్ తవ పుత్రాగమం ప్రతి |
కాశ్యపస్య చ పుత్రోఽస్తి విభాణ్డక ఇతి శ్రుతః |౧-౯-౩|

ఋష్యశృఙ్గ ఇతి ఖ్యాతః తస్య పుత్రో భవిష్యతి |
స వనే నిత్య సంవృద్ధో మునిర్ వనచరః సదా |౧-౯-౪|

న అన్యం జానాతి విప్రేంద్రో నిత్యం పిత్ర అనువర్తనాత్ |
ద్వైవిధ్యం బ్రహ్మచర్యస్య భవిష్యతి మహాత్మనః |౧-౯-౫|

లోకేషు ప్రథితం రాజన్ విప్రైః చ కథితం సదా |
తస్య ఏవం వర్తమానస్య కాలః సమభివర్తత |౧-౯-౬|

అగ్నిం శుశ్రూషమాణస్య పితరం చ యశస్వినం |
ఏతస్మిన్ ఏవ కాలే తు రోమపాదః ప్రతాపవాన్ |౧-౯-౭|

ఆఙ్గేషు ప్రథితో రాజా భవిష్యతి మహాబలః |
తస్య వ్యతిక్రమాత్ రాజ్ఞో భవిష్యతి సుదారుణా |౧-౯-౮|

అనావృష్టిః సుఘోరా వై సర్వలోక భయావహా |
అనావృష్ట్యాం తు వృత్తాయాం రాజా దుఃఖ సమన్వితః |౧-౯-౯|

బ్రాహ్మణాన్ శ్రుత సంవృద్ధాన్ చ సమానీయ ప్రవక్ష్యతి |
భవంతః శ్రుత కర్మాణో లోక చారిత్ర వేదినః |౧-౯-౧౦|

సమాదిశంతు నియమం ప్రాయశ్చిత్తం యథా భవేత్ |
ఇతి ఉక్తాః తే తతో రాజ్ఞా సర్వే బ్రాహ్మణ సత్తమాః |౧-౯-౧౧|

వక్ష్యంతి తే మహీపాలం బ్రాహ్మణా వేద పారగాః 
విభాణ్డక సుతం రాజన్ సర్వ ఉపాయైః ఇహ ఆనయ |౧-౯-౧౨|

ఆనాయ్య తు మహీపాల ఋశ్యశృఙ్గం సుసత్కృతం |
విభాణ్డక సుతం రాజన్ బ్రాహ్మణం వేద పారగం |
ప్రయచ్ఛ కన్యాం శాంతాం వై విధినా సుసమాహితః|౧-౯-౧౩|

తేషాం తు వచనం శ్రుత్వా రాజా చింతాం ప్రపత్స్యతే |
కేన ఉపాయేన వై శక్యం ఇహ ఆనేతుం స వీర్యవాన్ |౧-౯-౧౪|

తతో రాజా వినిశ్చిత్య సహ మంత్రిభిః ఆత్మవాన్ |
పురోహితం అమాత్యాం చ ప్రేషయిష్యతి సత్కృతాన్ |౧-౯-౧౫|

తే తు రాజ్ఞో వచః శ్రుత్వా వ్యథితా వినత ఆననాః |
న గచ్ఛేమ ఋషేః భీతా అనునేష్యంతి తం నృపం |౧-౯-౧౬|

వక్ష్ష్యంతి చింతయిత్వా తే తస్య ఉపాయాం చ తాన్ క్షమాన్ |
ఆనేష్యామో వయం విప్రం న చ దోషో భవిష్యతి |౧-౯-౧౭|

ఏవం అఙ్గాధిపేన ఏవ గణికాభిః ఋషేః సుతః |
ఆనీతోఽవర్షయత్ దేవ శాంతా చ అస్మై ప్రదీయతే |౧-౯-౧౮|

ఋష్యశృఙ్గః తు జామాతా పుత్రాన్ తవ విధాస్యతి |
సనత్కుమార కథితం ఏతావత్ వ్యాహృతం మయా |౧-౯-౧౯|

అథ హృష్టో దశరథః సుమంత్రం ప్రత్యభాషత |
యథా ఋష్యశృఙ్గః తు ఆనీతో యేన ఉపాయేన స ఉచ్యతాం|౧-౯-౨౦|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే బాలకాండే నవమః సర్గః||

Advertisements