బాలకాండము – 28,29,30,31 సర్గః

ప్రభాతాయాం తు శర్వర్యాం విశ్వామిత్రో మహామునిః |
అభ్యభాషత కాకుత్స్థౌ శయానౌ పర్ణ సంస్తరే |౧-౨౩-౧|

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే |
ఉత్తిష్ఠ నర శార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం |౧-౨౩-౨|

తస్య ఋషేః పరమ ఉదారం వచః శ్రుత్వా నృప నరోత్తమౌ |
స్నాత్వా కృత ఉదకౌ వీరౌ జేపతుః పరమం జపం |౧-౨౩-౩|

కృత ఆహ్నికౌ మహావీర్యౌ విశ్వామిత్రం తపోధనం |
అభివాద్య అతి సంహృష్టౌ గమనాయ అభితస్థతుః |౧-౨౩-౪|

తౌ ప్రయాంతౌ మహావీర్యౌ దివ్యం త్రిపథగాం నదీం |
దదృశా తే తతః తత్ర సరయ్వాః సంగమే శుభే |౧-౨౩-౫|

తత్ర ఆశ్రమ పదం పుణ్యం ఋషీణాం భావీత ఆత్మానాం |
బహు వర్ష సహస్రాణి తప్యతాం పరమం తపః |౧-౨౩-౬|

తం దృష్ట్వా పరమ ప్రీతౌ రాఘవౌ పుణ్యం ఆశ్రమం |
ఊచతుః తం మహాత్మానం విశ్వామిత్రం ఇదం వచః |౧-౨౩-౭|

కస్య అయం ఆశ్రమః పుణ్యః కో ను అస్మిన్ వసతే పుమాన్ |
భగవన్ శ్రోతుం ఇచ్ఛావః పరం కౌతూహలం హి నౌ |౧-౨౩-౮|

తయోః తద్ వచనం శ్రుత్వా ప్రహస్య మునిపుంగవః |
అబ్రవీత్ శ్రూయతాం రామ యస్య అయం పూర్వ ఆశ్రమః |౧-౨౩-౯|

కందర్పో మూర్తిమాన్ ఆసీత్ కామ ఇతి ఉచ్యతే బుధైః |
తపస్యంతం ఇహ స్థాణుం నియమేన సమాహితం |౧-౨౩-౧౦|

కృత ఉద్వాహం తు దేవేశం గచ్ఛంతం స మరుద్ గణం |
ధర్షయామాస దుర్మేధా హుం కృతః చ మహాత్మనా |౧-౨౩-౧౧|

అవధ్యతః చ రుద్రేణ చక్షుషా రఘు నందన |
వ్యశీర్యంత శరీరాత్ స్వాత్ సర్వ గాత్రాణి దుర్మతేః |౧-౨౩-౧౨|

తత్ర గాత్రం హతం తస్య నిర్దగ్ధస్య మహాత్మనః |
అశరీరః కృతః కామః క్రోధాత్ దేవ ఈశ్వరేణ హ |౧-౨౩-౧౩|

అనఙ్గ ఇతి విఖ్యాతః తదా ప్రభృతి రాఘవ |
స చ అఙ్గ విషయః శ్రీమాన్ యత్ర అంగం స ముమోచ హ |౧-౨౩-౧౪|

తస్య అయం ఆశ్రమః పుణ్యః తస్య ఇమే మునయః పురా |
శిష్యా ధర్మపరా వీర తేషాం పాపం న విద్యతే |౧-౨౩-౧౫|

ఇహ అద్య రజనీం రామ వసేమ శుభ దర్శన |
పుణ్యయోః సరితోః మధ్యే శ్వః తరిష్యామహే వయం |౧-౨౩-౧౬|

అభిగచ్ఛామహే సర్వే శుచయః పుణ్యం ఆశ్రమం |
ఇహ వాసః పరోఽస్మాకం సుఖం వస్త్యామహే వయం |౧-౨౩-౧౭|

స్నాతాః చ కృత జప్యాః చ హుత హవ్యా నరోత్తమ |
తేషాం సంవదతాం తత్ర తపో దీర్ఘేణ చక్షుషా |౧-౨౩-౧౮|

విజ్ఞాయ పరమ ప్రీతా మునయో హర్షం ఆగమన్ |
అర్ఘ్యం పాద్యం తథా ఆతిథ్యం నివేద్య కుశికాత్మజే |౧-౨౩-౧౯|

రామ లక్ష్మణయోః పశ్చాత్ అకుర్వన్ అతిథి క్రియాం |
సత్కారం సం అనుప్రాప్య కథాభిః అభిరంజయన్ |౧-౨౩-౨౦|

యథా అర్హం అజపన్ సంధ్యాం ఋషయః తే సమాహితాః |
తత్ర వాసిభిః ఆనీతా మునిభిః సువ్రతైః సహ |౧-౨౩-౨౧|

న్యవసన్ సుసుఖం తత్ర కామ ఆశ్రమ పదే తథా |
కథాభిరభిరామభిరభిరమౌ నృపాత్మజౌ |
యద్వా –
కథాభిః అభి రామభిః అభి రమౌ నృప ఆత్మజౌ
రమయామాస ధర్మాత్మా కౌశికో మునిపుఙ్గవః |౧-౨౩-౨౨|

బాలకాండము -29

తతః ప్రభాతే విమలే కృత ఆహ్నికం అరిందమౌ |
విశ్వామిత్రం పురస్కృత్య నద్యాః తీరం ఉపాగతౌ |౧-౨౪-౧|

తే చ సర్వే మహాత్మానో మునయః సంశ్రిత వ్రతాః |
ఉపస్థాప్య శుభాం నావం విశ్వామిత్రం అథ అబ్రువన్ |౧-౨౪-౨|

ఆరోహతు భవాన్ నావం రాజపుత్ర పురస్కృతః |
అరిష్టం గచ్ఛ పంథానం మా భూత్ కాల విపర్యయః |౧-౨౪-౩|

విశ్వామిత్రః తథా ఇతి ఉక్త్వా తాన్ ఋషీన్ ప్రతిపూజ్య చ |
తతార సహితః తాభ్యాం సరితం సాగరం గమాం |౧-౨౪-౪|

తత్ర శుశ్రావ వై శబ్దం తోయ సంరంభ వర్ధితం |
మధ్యం ఆగమ్య తోయస్య తస్య శబ్దస్య నిశ్చయం |౧-౨౪-౫|

జ్ఞాతు కామో మహాతేజా సహ రామః కనీయసా |
అథ రామః సరిన్ మధ్యే పప్రచ్ఛ ముని పుఙ్గవం |౧-౨౪-౬|

వారిణో భిద్యమానస్య కిం అయం తుములో ధ్వనిః |
రాఘవస్య వచః శ్రుత్వా కౌతూహల సమన్వితం |౧-౨౪-౭|

కథయామాస ధర్మాత్మా తస్య శబ్దస్య నిశ్చయం |
కైలాస పర్వతే రామ మనసా నిర్మితం పరం |౧-౨౪-౮|

బ్రహ్మణా నరశార్దూల తేన ఇదం మానసం సరః |
తస్మాత్ సుస్రావ సరసః సా అయోధ్యాం ఉపగూహతే |౧-౨౪-౯|

సరః ప్రవృత్తా సరయూః పుణ్యా బ్రహ్మ సరః చ్యుతా |
తస్య అయం అతులః శబ్దో జాహ్నవీం అభివర్తతే |౧-౨౪-౧౦|

వారి సంక్షోభజో రామ ప్రణామం నియతః కురు |
తాభ్యాం తు తావుభౌ కృత్వా ప్రణామం అతిధార్మికౌ |౧-౨౪-౧౧|

తీరం దక్షిణం ఆసాద్య జగ్మతుర్ లఘు విక్రమౌ |
స వనం ఘోర సంకాశం దృష్ట్వా నరవరాత్మజః |౧-౨౪-౧౨|

అవిప్రహతం ఐక్ష్వాకః పప్రచ్ఛ ముని పుంగవం |
అహో వనం ఇదం దుర్గం ఝిల్లికా గణ సంయుతం |౧-౨౪-౧౩|

భైరవైః శ్వాపదైః కీర్ణం శకునైః దారుణ ఆరవైః |
నానా ప్రకారైః శకునైః వాశ్యద్భిః భైరవ స్వనైః |౧-౨౪-౧౪|

సింహ వ్యాఘ్ర వరాహైః చ వారణైః చ అపి శోభితం |
ధవ అశ్వకర్ణ కకుభైః బిల్వ తిందుక పాటలైః |౧-౨౪-౧౫|

సంకీర్ణం బదరీభిః చ కిం ను ఏతత్ దారుణం వనం |
తం ఉవాచ మహాతేజా విశ్వామిత్రో మహామునిః |౧-౨౪-౧౬|

శ్రూయతాం వత్స కాకుత్స్థ యస్య ఏతత్ దారుణం వనం |
ఏతౌ జనపదౌ స్ఫీతౌ పూర్వం ఆస్తాం నరోఉత్తమ |౧-౨౪-౧౭|

మలదాః చ కరూషాః చ దేవ నిర్మాణ నిర్మితౌ |
పురా వృత్ర వధే రామ మలేన సమభిప్లుతం |౧-౨౪-౧౮|

క్షుధా చైవ సహస్రాక్షం బ్రహ్మ హత్యా సం ఆవిశత్ |
తం ఇంద్రం మలినం దేవా ఋషయః చ తపోధనాః |౧-౨౪-౧౯|

కలశైః స్నాపయామాసుః మలం చ అస్య ప్రమోచయన్ |
ఇహ భూమ్యాం మలం దత్త్వా దేవాః కారుషం ఏవ చ |౧-౨౪-౨౦|

శరీరజం మహేంద్రస్య తతో హర్షం ప్రపేదిరే |
నిర్మలో నిష్కరూషః చ శుద్ధ ఇంద్రో యథా అభవత్ |౧-౨౪-౨౧|

తతో దేశస్య సుప్రీతో వరం ప్రాదాద్ అనుత్తమం |
ఇమౌ జనపదౌ స్ఫీతౌ ఖ్యాతిం లోకే గమిష్యతః |౧-౨౪-౨౨|

మలదాః చ కరూషాః చ మమ అంగ మల ధారిణౌ |
సాధు సాధు ఇతి తం దేవాః పాకశాసనం అబ్రువన్ |౧-౨౪-౨౩|

దేశస్య పూజాం తాం దృష్ట్వా కృతాం శక్రేణ ధీమతా |
ఏతౌ జనపదౌ స్ఫీతౌ దీర్ఘ కాలం అరిందమ |౧-౨౪-౨౪|

మలదాః చ కరూషాః చ ముదితా ధన ధాన్యతః |
కస్య చిత్ అథ కాలస్య యక్షీ కామ రూపిణీ |౧-౨౪-౨౫|

బలం నాగ సహస్రస్య ధారయంతీ తదా హి ఆభూత్ |
తాటకా నామ భద్రం తే భార్యా సుందస్య ధీమతః |౧-౨౪-౨౬|

మారీచో రాక్షసః పుత్రో యస్యాః శక్ర పరాక్రమః |
వృత్త బాహుర్ మహా శీర్షో విపులా అస్య తనుర్ మహాన్ |౧-౨౪-౨౭|

రాక్షసో భైరవ ఆకారో నిత్యం త్రాసయతే ప్రజాః |
ఇమౌ జనపదౌ నిత్యం వినాశయతి రాఘవ |౧-౨౪-౨౮|

మలదాంశ్చ కరూషాంశ్చ తాటకా దుష్ట చారిణీ |
సా ఇయం పంథానం ఆవృత్య వసతి అధ్యర్ధ యోజనే |౧-౨౪-౨౯|

అత ఏవ చ గంతవ్యం తాటకాయా వనం యతః |
స్వ బాహు బలం ఆశ్రిత్య జహి ఇమాం దుష్ట చారిణీం |౧-౨౪-౩౦|

మత్ నియోగాత్ ఇమం దేశం కురు నిష్కణ్టకం పునః |
న హి కశ్చిత్ ఇమం దేశం శక్తో హి ఆగంతుం ఈదృశం |౧-౨౪-౩౧|

యక్షిణ్యా ఘోరయా రామ ఉత్సాదితం అసహ్యయా |
ఏతత్ తే సర్వం ఆఖ్యాతం యథా ఏతత్ దారుణం వనం |
యక్ష్యా చ ఉత్సాదితం సర్వం అద్య అపి న నివర్తతే |౧-౨౪-౩౨|

బాలకాండము — 30

అథ తస్య అప్రమేయస్య మునేరః వచనం ఉత్తమం |
శ్రుత్వా పురుష శార్దూలః ప్రత్యువాచ శుభాం గిరం |౧-౨౫-౧|

అల్ప వీర్యా యదా యక్షీ శ్రూయతే మునిపుఙ్గవ |
కథం నాగ సహస్రస్య ధారయతి అబలా బలం |౧-౨౫-౨|

ఇతి ఉక్త,ం వచనం శ్రుత్వా రాఘవస్య అమిత ఓజసా |
హర్షయన్ శ్లక్ష్ణయా వచా స లక్ష్మణం అరిందమం |౧-౨౫-౩|

విశ్వామిత్రోఽబ్రవీత్ వాక్యం శృణు యేన బలోత్కటా |
వర దాన కృతం వీర్యం ధారయతి అబలా బలం |౧-౨౫-౪|

పూర్వం ఆసీత్ మహా యక్షః సుకేతుః నామ వీర్యవాన్ |
అనపత్యః శుభాచారః స చ తేపే మహత్ తపః |౧-౨౫-౫|

పితామహః తు సుప్రీతః తస్య యక్షపతేః తదా |
కన్యా రత్నం దదౌ రామ తాటకాం నామ నామతః |౧-౨౫-౬|

దదౌ నాగ సహస్రస్య బలం చ అస్యాః పితామహః |
న తు ఏవ పుత్రం యక్షాయ దదౌ చ అసౌ మహాయశాః |౧-౨౫-౭|

తాం తు బాలాం వివర్ధంతీం రూప యౌవన శాలినీం |
జంభ పుత్రాయ సుందాయ దదౌ భార్యాం యశస్వినీం |౧-౨౫-౮|

కస్యచిత్ తు అథ కాలస్య యక్షీ పుత్రం వ్యజాయత |
మారీచం నామ దుర్ధర్షం యః శాపాత్ రాక్షసోఽభవత్ |౧-౨౫-౯|

సుందే తు నిహతే రామ సా అగస్త్యం ఋషి సత్తమం |
తాటకా సహ పుత్రేణ ప్రధర్షయితుం ఇచ్ఛతి |౧-౨౫-౧౦|

భక్షార్థం జాత సంరంభా గర్జంతీ సా అభ్యధావత |
ఆపతంతీం తు తాం దృష్ట్వా అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః |౧-౨౫-౧౧|

రాక్షసత్వం భజస్వ ఇతి మారీచం వ్యాజహార సః |
అగస్త్యః పరమ అమర్షః తాటకాం అపి శప్తవాన్ |౧-౨౫-౧౨|

పురుషాదీ మహాయక్షీ విరూపా వికృత ఆననా |
ఇదం రూపం విహాయాశు దారుణం రూపం అస్తు తే |౧-౨౫-౧౩|

సైషా శాప కృతాం అర్షా తాటకా క్రోధ మూర్ఛితా |
దేశం ఉత్సాదయతి ఏనం అగస్త్యా చరితం శుభం |౧-౨౫-౧౪|

ఏనాం రాఘవ దుర్వృత్తాం యక్షీం పరమ దారుణాం |
గో బ్రాహ్మణ హితార్థాయ జహి దుష్ట పరాక్రమాం |౧-౨౫-౧౫|

న హి ఏనాం శాప సంసృష్టాం కశ్చిత్ ఉత్సహతే పుమాన్ |
నిహంతుం త్రిషు లోకేషు త్వాం ఋతే రఘు నందన |౧-౨౫-౧౬|

న హి తే స్త్రీ వధ కృతే ఘృణా కార్యా నరోత్తమ |
చాతుర్ వర్ణ్య హితార్థాం హి కర్తవ్యం రాజ సూనునా |౧-౨౫-౧౭|

నృశంసం అనృశంసం వా ప్రజా రక్షణ కారణాత్ |
పాతకం వా సదోషం వా కర్తవ్యం రక్షతా సదా |౧-౨౫-౧౮|

రాజ్య భార నియుక్తానాం ఏష ధర్మః సనాతనః |
అధర్మ్యాం జహి కాకుత్స్థ ధర్మో హి అస్యాం న విద్యతే |౧-౨౫-౧౯|

శ్రూయతే హి పురా శక్రో విరోచన సుతాం నృప |
పృథివీం హంతుం ఇచ్ఛంతీం మంథరాం అభ్యసూదయత్ |౧-౨౫-౨౦|

విష్ణునా చ పురా రామ భృగు పత్నీ పతివ్రతా |
అనింద్రం లోకం ఇచ్ఛంతీ కావ్యమాతా నిషూదితా |౧-౨౫-౨౧|

ఏతైః చ అన్యైః చ బహుభీ రాజపుత్రైః మహాత్మభిః |
అధర్మ సహితా నార్యో హతాః పురుషసత్తమైః |
తస్మాద్ ఏనాం ఘృణాం త్యక్త్వా జహి మత్ శాసనాన్ నృప |౧-౨౫-౨౨|

బాలకాండము — 31

మునేర్ వచనం అక్లీబం శ్రుత్వా నరవరాత్మజః |
రాఘవః ప్రాఞ్జలిః భూత్వా ప్రత్యువాచ దృఢవ్రతః |౧-౨౬-౧|

పితుర్ వచన నిర్దేశాత్ పితుర్ వచన గౌరవాత్ |
వచనం కౌశికస్య ఇతి కర్తవ్యం అవిశఙ్కయా |౧-౨౬-౨|

అనుశిష్టో అస్మి అయోధ్యాయాం గురు మధ్యే మహాత్మనా |
పిత్రా దశరథేన అహం న అవజ్ఞేయం చ తద్ వచః |౧-౨౬-౩|

సోఽహం పితుర్వచః శ్రుత్వా శాసనాద్ బ్రహ్మ వాదినః |
కరిష్యామి న సందేహః తాటకా వధం ఉత్తమం |౧-౨౬-౪|

గో బ్రాహ్మణ హితార్థాయ దేశస్య చ హితాయ చ |
తవ చైవ అప్రమేయస్య వచనం కర్తుం ఉద్యతః |౧-౨౬-౫|

ఏవం ఉక్త్వా ధనుర్మధ్యే బధ్వా ముష్టిం అరిందమః |
జ్యా ఘోషం అకరోత్ తీవ్రం దిశః శబ్దేన నాదయన్ |౧-౨౬-౬|

తేన శబ్దేన విత్రస్తాః తాటకా వన వాసినః |
తాటకా చ సుసంక్రుద్ధా తేన శబ్దేన మోహితా |౧-౨౬-౭|

తం శబ్దం అభినిధ్యాయ రాక్షసీ క్రోధ మూర్చితా |
శ్రుత్వా చ అభ్యద్రవత్ క్రుద్ధా యత్ర శబ్దో వినిస్సృతః |౧-౨౬-౮|

తాం దృష్ట్వా రాఘవః క్రుద్ధాం వికృతాం వికృత ఆననాం |
ప్రమాణేన అతి వృద్ధాం చ లక్ష్మణం సోఽభ్యభాషత |౧-౨౬-౯|

పశ్య లక్ష్మణ యక్షిణ్యా భైరవం దారుణం వపుః |
భిద్యేరన్ దర్శనాత్ అస్యా భీరూణాం హృదయాని చ |౧-౨౬-౧౦|

ఏతాం పశ్య దురాధర్షాం మాయా బల సమన్వితాం |
వినివృత్తాం కరోమి అద్య హృత కర్ణాగ్ర నాసికాం |౧-౨౬-౧౧|

న హి ఏనాం ఉత్సహే హంతుం స్త్రీ స్వభావేన రక్షితాం |
వీర్యం చ అస్యా గతిం చ ఏవ హన్యతాం ఇతి మే మతిః |౧-౨౬-౧౨|

ఏవం బ్రువాణే రామే తు తాటకా క్రోధ మూర్ఛితా |
ఉద్యమ్య బాహూం గర్జంతీ రామం ఏవ అభ్యధావత |౧-౨౬-౧౩|

విశ్వామిత్రస్తు బ్రహ్మర్షిః హుంకారేణా అభిభర్త్స్య తాం |
స్వస్తి రాఘవయోః అస్తు జయం చ ఏవ అభ్యభాషత |౧-౨౬-౧౪|

ఉద్ ధున్వానా రజో ఘోరం తాటకా రాఘవౌ ఉభౌ |
రజో మేఘేన మహతా ముహూర్తం సా వ్యమోహయత్ |౧-౨౬-౧౫|

తతో మాయాం సమాస్థాయ శిలా వర్షేణ రాఘవౌ |
అవాకిరత్ సుమహతా తతః చుక్రోధ రాఘవః |౧-౨౬-౧౬|

శిలా వర్షం మహత్ తస్యాః శర వర్షేణ రాఘవః |
ప్రతివార్యో అపధావంత్యాః కరౌ చిచ్ఛేద పత్రిభిః |౧-౨౬-౧౭|

తతః చ్ఛిన్న భుజాం శ్రాంతాం అభ్యాశే పరిగర్జతీం |
సౌమిత్రిః అకరోత్ క్రోధాత్ హృత కర్ణాగ్ర నాసికాం |౧-౨౬-౧౮|

కామ రూపధరా సా తు కృత్వా రూపాణి అనేకశః |
అంతర్ధానం గతా యక్షీ మోహయంతి స్వ మాయయా |౧-౨౬-౧౯|

అశ్మ వర్షం విముంచంతీ భైరవం విచచార సా |
తతః తౌ అశ్మ వర్షేణ కీర్యమాణౌ సమంతతః |౧-౨౬-౨౦|

దృష్ట్వా గాధి సుతః శ్రీఈమాన్ ఇదం వచనం అబ్రవీత్ |
అలం తే ఘృణయా రామ పాపా ఏషా దుష్ట చారిణీ |౧-౨౬-౨౧|

యజ్ఞ విఘ్న కరీ యక్షీ పురా వర్ధేత మాయయా |
వధ్యతాం తావత్ ఏవ ఏషా పురా సంధ్యా ప్రవర్తతే |౧-౨౬-౨౨|

రక్షాంసి సంధ్యా కాలే తు దుర్ధర్షాణి భవంతి హి |
ఇతి ఉక్తః స తు తాం యక్షీం అశ్మ వృష్ట్యా అభివర్షణీం |౧-౨౬-౨౩|

దర్శయన్ శబ్ద వేధిత్వం తాం రురోధ స సాయకైః |
సా రుద్ధా బాణ జాలేన మాయా బల సమన్వితా |౧-౨౬-౨౪|

అభి దుద్రావ కాకుత్స్థం లక్షమణం చ వినేషుదీ |
తాం ఆపతంతీం వేగేన విక్రాంతాం అశనీం ఇవ |౧-౨౬-౨౫|

శరేణ ఉరసి వివ్యాధ సా పపాత మమార చ |
తాం హతాం భీమ సంకాశాం దృష్ట్వా సురపతిః తదా |౧-౨౬-౨౬|

సాధు సాధ్వితి కాకుత్స్థం సురాః చ అపి అభిపూజయన్ |
ఉవాచ పరమ ప్రీతః సహస్రాక్షః పురందరః |౧-౨౬-౨౭|

సురాః చ సర్వే సంహృష్టా విశ్వామిత్రం అథ అబ్రువన్ |
మునే కౌశిక భద్రం తే సహ ఇంద్రాః సర్వే మరుద్ గణాః |౧-౨౬-౨౮|

తోషితాః కర్మణా అనేన స్నేహం దర్శయ రాఘవే |
ప్రజాపతేః కృశాశ్వస్య పుత్రాన్ సత్య పరాక్రమాన్ |౧-౨౬-౨౯|

తపో బల భృతో బ్రహ్మన్ రాఘవాయ నివేదయ |
పాత్రభూతః చ తే బ్రహ్మన్ తవ అనుగమనే రతః |౧-౨౬-౩౦|

కర్తవ్యం సుమహత్ కర్మ సురాణాం రాజ సూనునా |
ఏవం ఉక్త్వా సురాః సర్వే జగ్ముర్ హృష్టా విహాయసం |౧-౨౬-౩౧|

విశ్వామిత్రం పూజయన్ తతః సంధ్యా ప్రవర్తతే |
తతో మునివరః ప్రీతః తాటకా వధ తోషితః |౧-౨౬-౩౨|

మూర్ధ్ని రామం ఉపాఘ్రాయ ఇదం వచనం అబ్రవీత్ |
ఇహ అద్య రజనీం రామ వసామ శుభ దర్శన |౧-౨౬-౩౩|

శ్వః ప్రభాతే గమిష్యామః తద్ ఆశ్రమ పదం మమ |
విశ్వామిత్రః వచః శ్రుత్వా హృష్టో దశరధాత్మజః |౧-౨౬-౩౪|

ఉవాస రజనీం తత్ర తాటకాయా వనే సుఖం |
ముక్త శాపం వనం తత్ చ తస్మిన్ ఏవ తత్ ఆహని |
రమణీయం విబభ్రాజ యథా చైత్ర రథం వనం |౧-౨౬-౩౫|

నిహత్య తాం యక్ష సుతాం స రామః
ప్రశస్యమానః సుర సిద్ధ సంఘైః |
ఉవాస తస్మిన్ మునినా సహ ఏవ
ప్రభాత వేలాం ప్రతి బోధ్యమానః |౧-౨౬-౩౬|

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s