బాలకాండము – 21వ సర్గః

తత్ శ్రుత్వా వచనం తస్య స్నేహ పర్యాకులాక్షరం |
సమన్యుః కౌశికో వాక్యం ప్రతి ఉవాచ మహీపతిం |౧-౨౧-౧|

పూర్వం అర్థం ప్రతి శ్రుత్య ప్రతిజ్ఞాం హాతుం ఇచ్ఛసి |
రాఘవాణాం అయుక్తోఽయం కులస్య అస్య విపర్యయః |౧-౨౧-౨|

యద్ ఇదం తే క్షమం రాజన్ గమిష్యామి యథా ఆగతం |
మిథ్యా ప్రతిజ్ఞః కాకుత్స్థ సుఖీ భవ సు హృద్ వృతః |౧-౨౧-౩|

తస్య రోష పరీతస్య విశ్వామిత్రస్య ధీమతః |
చచాల వసుధా కృత్స్నా దేవానాం చ భయం |౧-౨౧-౪|

త్రస్త రూపం తు విజ్ఞాయ జగత్సర్వం మహాన్ ఋషిః |
నృపతిం సువ్రతో ధీరో వసిష్ఠో వాక్యం అబ్రవీత్ |౧-౨౧-౫|

ఇక్ష్వాకూణాం కులే జాతః సాక్షాత్ ధర్మ ఇవ అపరః |
ధృతిమాన్ సువ్రతః శ్రీమాన్ న ధర్మం హాతుం అర్హసి |౧-౨౧-౬|

త్రిషు లోకేషు విఖ్యాతో ధర్మాత్మా ఇతి రాఘవ |
స్వ ధర్మం ప్రతిపద్యస్వ న అధర్మం వోఢుం అర్హసి |౧-౨౧-౭|

ప్రతి శ్రుత్య కరిష్యే ఇతి ఉక్తం వాక్యం అకుర్వతః |
ఇష్టాపూర్త వధో భూయాత్ తస్మాత్ రామం విసర్జయ |౧-౨౧-౮|

కృతాస్త్రం అకృతాస్త్రం వా న ఏవం శక్ష్యంతి రాక్షసాః |
గుప్తం కుఇశిక పుత్రేణ జ్వలనేన అమృతం యథా |౧-౨౧-౯|

ఏష విగ్రహవాన్ ధర్మ ఏష వీర్యవతాం వరః |
ఏష విద్య అధికో లోకే తపసః చ పరాయణం |౧-౨౧-౧౦|

ఏషో అస్త్రాన్ వివిధాన్ వేత్తి త్రైలోక్యే స చరాచరే |
న ఏనం అన్యః పుమాన్ వేత్తి న చ వేత్స్యంతి కేచన |౧-౨౧-౧౧|

న దేవా న ఋషయః కే చిత్ న అమరా న చ రాక్షసాః |
గంధర్వ యక్ష ప్రవరాః స కిన్నర మహోరగాః |౧-౨౧-౧౨|

సర్వ అస్త్రాణి కృశాశ్వస్య పుత్రాః పరమ ధార్మికాః |
కౌశికాయ పురా దత్తా యదా రాజ్యం ప్రశాసతి |౧-౨౧-౧౩|

తే అపి పుత్రా కృశాశ్వస్య ప్రజాపతి సుతా సుతాః |
న ఏక రూపా మహావీర్యా దీప్తిమంతో జయావహాః |౧-౨౧-౧౪|

జయా చ సుప్రభా చ ఏవ దక్ష కన్యే సుమధ్యమే |
తే సూతే అస్త్ర శస్త్రాణి శతం పరమ భాస్వరం |౧-౨౧-౧౫|

పంచాశతం సుతాన్ లేభే జయా లబ్ధ వరా వరాన్ |
వధాయాసురసైన్యానామప్రమేయానరూపిణః – యద్వా –
వధాయ అసుర సైన్యానాం అప్రమేయాన్ అరూపిణః |౧-౨౧-౧౬|

సుప్రభా అజనయత్ చ అపి పుత్రాన్ పంచాశతం పునః |
సంహారాన్ నామ దుర్ధర్షాన్ దురాక్రామాన్ బలీయసః |౧-౨౧-౧౭|

తాని చ అస్త్రాణి వేత్తి ఏష యథావత్ కుశిక ఆత్మజః |
అపూర్వాణాం చ జననే శక్తో భూయః చ ధర్మవిత్ |౧-౨౧-౧౮|

తేన అస్య ముని ముఖ్యస్య ధర్మజ్ఞస్య మహాత్మనః |
న కించిద్ అస్తి అవిదితం భూతం భవ్యం చ రాఘవ |౧-౨౧-౧౯|

ఏవం వీర్యో మహాతేజా విశ్వామిత్రో మహా యశాః |
న రామ గమనే రాజన్ సంశయం గంతుం అర్హసి |౧-౨౧-౨౦|

తేషాం నిగ్రహణే శక్తః స్వయం చ కుశికాత్మజః |
తవ పుత్ర హితార్థాయ త్వాం ఉపేత్య అభి యాచతే |౧-౨౧-౨౧|

ఇతి ముని వచనాత్ ప్రసన్న చిత్తో
రఘు వృషభః చ ముమోద పార్థివ అగ్ర్యః |
గమనం అభిరురోచ రాఘవస్య
ప్రథిత యశాః కుశిక ఆత్మజాయ బుధ్యా |౧-౨౧-౨౨|

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s