బాలకాండము – 19వ సర్గః

తత్ శుర్త్వా రాజ సింహస్య వాక్యం అద్భుత విస్తరం |
హృష్ట రోమా మహాతేజా విశ్వామిత్రోఽభ్యభాషత |౧-౧౯-౧|

సదృశం రాజ శార్దూల తవ ఏవ భువి న అన్యతః |
మహావంశ ప్రసూతస్య వసిష్ఠ వ్యపదేశినః |౧-౧౯-౨|

యత్ తు మే హృద్ గతం వాక్యం తస్య కార్యస్య నిశ్చయం |
కురుష్వ రాజ శార్దూల భవ సత్య ప్రతిశ్రవః |౧-౧౯-౩|

అహం నియమం ఆతిష్ఠే సిధ్ద్యర్థం పురుషర్షభ |
తస్య విఘ్నకరౌ ద్వౌ తు రాక్షసౌ కామ రూపిణౌ |౧-౧౯-౪|

వ్రతే మే బహుశః చీర్ణే సమాప్త్యాం రాక్షసావిమౌ |
మారీచః చ సుబాహుః చ వీర్యవంతౌ సుశిక్షితౌ |౧-౧౯-౫|

తౌ మాంస రుధిర ఓఘేణ వేదిం తాం అభ్యవర్షతాం |
అవధూతే తథా భూతే తస్మిన్ నియమ నిశ్చయే |౧-౧౯-౬|

కృత శ్రమో నిరుత్సాహః తస్మాత్ దేశాత్ అపాక్రమే |
న చ మే క్రోధం ఉత్స్రష్టుం బుద్ధిః భవతి పార్థివ |౧-౧౯-౭|

తథా భూతా హి సా చర్యా న శాపః తత్ర ముచ్యతే |
స్వ పుత్రం రాజ శార్దూల రామం సత్య పరాక్రమం |౧-౧౯-౮|

కాక పక్ష ధరం శూరం జ్యేష్ఠం మే దాతుం అర్హసి |
శక్తో హి యేష మయా గుప్తో దివ్యేన స్వేన తేజసా |౧-౧౯-౯|

రాక్షసా యే వికర్తారః తేషాం అపి వినాశనే |
శ్రేయః చ అస్మై ప్రదాస్యామి బహురూపం న సంశయః |౧-౧౯-౧౦|

త్రయాణాం అపి లోకానాం యేన ఖ్యాతిం గమిష్యతి |
న చ తౌ రామం ఆసాద్య శక్తౌ స్థాతుం కథం చ న |౧-౧౯-౧౧|

న చ తౌ రాఘవాత్ అన్యో హంతుం ఉత్సహతే పుమాన్ |
వీర్య ఉత్సిక్తౌ హి తౌ పాపౌ కాల పాశ వశం గతౌ |౧-౧౯-౧౨|

రామస్య రాజ శార్దూల న పర్యాప్తౌ మహాత్మనః |
న చ పుత్ర గతం స్నేహం కర్తుం అర్హసి పార్థివ |౧-౧౯-౧౩|

అహం తే ప్రతి జానామి హతౌ తౌ విద్ధి రాక్షసౌ |
అహం వేద్మి మహాత్మానం రామం సత్య పరాక్రమం |౧-౧౯-౧౪|

వసిష్ఠోఽపి మహాతేజా యే చ ఇమే తపసి స్థితాః |
యది తే ధర్మ లాభం తు యశః చ పరమం భువి |౧-౧౯-౧౫|

స్థిరం ఇచ్ఛసి రాజేంద్ర రామం మే దాతుం అర్హసి |
యది అభ్యనుజ్ఞాం కాకుత్స్థ దదతే తవ మంత్రిణః |౧-౧౯-౧౬|

వసిష్ఠ ప్రముఖాః సర్వే తతో రామం విసర్జయ |
అభిప్రేతం అసంసక్తం ఆత్మజం దాతుం అర్హసి |౧-౧౯-౧౭|

దశ రాత్రం హి యజ్ఞస్య రామం రాజీవ లోచనం |
న అత్యేతి కాలో యజ్ఞస్య యథా అయం మమ రాఘవ |౧-౧౯-౧౮|

తథా కురుష్వ భద్రం తే మా చ శోకే మనః కృథాః |
ఇతి ఏవం ఉక్త్వా ధర్మాత్మా ధర్మార్థ సహితం వచః |౧-౧౯-౧౯|

విరరామ మహాతేజా విశ్వామిత్రో మహామతిః |
స తన్ నిశమ్య రాజేంద్రో విశ్వామిత్ర వచః శుభం |౧-౧౯-౨౦|

శోకేన మహతా ఆవిష్టః చచాల చ ముమోహ చ |
లబ్ధ సంజ్ఞః తతో ఉతథాయ వ్యషీదత భయాన్వితః |౧-౧౯-౨౧|

ఇతి హృదయ మనో విదారణం
ముని వచనం తద్ అతీవ శుశ్రువాన్ |
నరపతిః అభవత్ మహాన్ మహాత్మా
వ్యథిత మనాః ప్రచచాల చ అసనాత్ |౧-౧౯-౨౨|

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s