రామాష్టకం

భజే విశేషసుందరం సమస్తపాపఖండనమ్ |
స్వభక్తచిత్తరంజనం సదైవ రామమద్వయమ్ || ౧ ||

జటాకలాపశోభితం సమస్తపాపనాశకమ్ |
స్వభక్తభీతిభంజనం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౨ ||

నిజస్వరూపబోధకం కృపాకరం భవాzపహమ్ |
సమం శివం నిరంజనం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౩ ||

సదా ప్రపంచకల్పితం హ్యనామరూపవాస్తవమ్ |
నరాకృతిం నిరామయం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౪ ||

నిష్ప్రపంచనిర్వికల్పనిర్మలం నిరామయమ్ |
చిదేకరూపసంతతం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౫ ||

భవాబ్దిపోతరూపకం హ్యశేషదేహకల్పితమ్ |
గుణాకరం కృపాకరం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౬ ||

మహాసువాక్యబోధకైర్విరాజమానవాక్పదైః |
పరం చ బ్రహ్మ వ్యాపకం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౭ ||

శివప్రదం సుఖప్రదం భవచ్ఛిదం భ్రమాపహమ్ |
విరాజమానదైశికం భజేహ రామమద్వయమ్ || ౮ ||

రామాష్టకం పఠతి యస్సుకరం సుపుణ్యం
వ్యాసేనభాషితమిదం శృణుతే మనుష్యః |
విద్యాం శ్రియం విపుల సౌఖ్యమనంతకీర్తిం
సంప్రాప్య దేహనిలయే లభతే చ మోక్షమ్ || ౯ ||

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s