లోకాలు 14.

భూమి తో సహా మొత్తం 14 లోకాలు ఉన్నట్లు మన పురాతన గ్రంధాలు చెపుతాయి.
భూమి కంటే కింద నున్న 7 లోకాలను పాతాళ లోకాలు అని అంటారు. అవి,

1. అతల, 2. వితల, 3. సుతల, 4. రసాతల, 5. తలా తల, 6.మహాతల, 7. పాతాళ లోకాలు .

ఈ పాతాళ లోకాల పైన ,

1.భూఃలోక, 2. భువర్లోక , 3. సువర్లోక , 4. మహార్లోక , 5. జనర్లోక , 6.తపోలోక 7. సత్యలోక అను మరో 7 లోకాలు ఉన్నవి .

వీటిలో భూః అంటే మనము ఉంటున్న భూమి అని అర్ధం.

అసలు నిర్వచనం ప్రకారం పాతాల లోకాలు అంటే మొత్తం భూగోళానికి కింద విశ్వం లో ఉన్న లోకాలని , ఊర్ద్వ లోకాలు భూగోళం పై ఉన్న దేవ లోకాలు అని అర్ధం. ( Aliens అంటే ఇప్పటి పిల్లలకు బాగా అర్ధం అవుతుందేమో.)

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s