నవ విధభక్తి

భగవతుడిని భక్తి మార్గం లో ఆరాదించటానికి తొమ్మిది రకాలైన విధానాలు ఉన్నాయి. వీటిల్లో అన్నీ లేక కొన్ని పాటించి భగవంతుని అనుగ్రహం పొందవచ్చు. ఏ విధంగా చేసినా మన పూజలు భగవంతునికి అందటం ముఖ్యం.

1)శ్రవణం – దేవుని గురించి వినుట

2)కీర్తనం – అన్నమయ్య వలె , త్యాగయ్య వలె దేవుని కీర్తిస్తూ పాడుట

3)దైవ స్మరణ – నారదుని వలె నిరంతరం భగవన్నామం స్మరించుట

4)పాద సేవ – గరుడుని వలె స్వామి సేవ చేయటం

5)అర్చన – ఆవాహనము , ఆసనం, అర్ఘ్యం, పాద్యము , స్నానము, వస్త్రము, అలంకారం, పూజ, ధూపం, దీపం, నైవేద్యము, నీరాజనం వంటి పద హారు చర్యలతో అర్చించటం.

6)వందనం- త్రికరణ (మనసు, వాక్కు , శరీరం) శుద్ది గా నమస్కరించటం .

7)దాస్యం – హనుమంతుని వలె దాస్యం చేయటం

8)సఖ్యం – గోపికల వలె అర్జునిని వలె దేవుని తమ సఖుని గా భావించి తనపై భారం వేయటం.

9)ఆత్మ నివేదనం – ఆత్మ (తనను తాను) భగవంతుని కి అర్పించి స్వామి సంకల్పం పై కర్మలు చేయటం.

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s