గోవర్ధనాష్టకమ్

గుణాతీతం పరం బ్రహ్మ వ్యాపకం భూధరేశ్వరమ్
గోకులానందదాతారం, వందే గోవర్ధనం గిరిమ్
గోలోకాధిపతి కృష్ణ విగ్రహం పరమేశ్వరమ్
చతుష్పాదార్థదం నిత్యం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్
నానా జన్మకృతం పాపం దాహేత్తూలం హతాశనః
కృష్ణ భక్తిప్రదం శశ్వద్వందే వందే గోవర్ధనం గిరిమ్
సదానందం సదావంద్యం సదా సర్వార్ధసాధనమ్
సాక్షిణం సకలాధారం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్
సురూపం స్వస్తికాసీనం సునాసాగ్రం కృతేక్షణమ్
ధ్యాయంతం కృష్ణ కృష్ణేతి వందే గోవర్ధనం గిరిమ్
విశ్వరూపం ప్రజాధీశం పల్లవీపల్లవప్రియమ్
విహ్వల ప్రియమాత్మానం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్
ఆనందక్రుత్సురాధీశక్హ్ర్ త సంభారభోజనమ్
మహేమద్ద్రమదహంతారం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్
కృష్ణ లీలారసావిష్టం కృష్ణాత్మానాం కృపాకరమ్
కృష్ణానన్దప్రదం సాక్షాద్వందే వందే గోవర్ధనం గిరిమ్
గోవర్ధనాష్టకమిదం య : పఠేద్భక్తిసంయుత:
తన్నేత్రగోచరో యాతి కృష్ణో గోవర్ధనేశ్వర:
ఇదం శ్రీ మద్ఘనస్యామనందనస్య మహాత్మనః
జ్ఞానినో జ్ఞాని రామస్య కృతి ర్విజయతేతరామ్

 

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s