గోవుకు గడ్డి పెట్టేటప్పుడు

  గోవుకు గడ్డి పెట్టేటప్పుడు, తగిన ఆహారాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని పఠి౦చడ౦ శుభకర౦.

 1. “ప౦చభూతశివే! పుణ్యే! పవిత్రే! సూర్య స౦భవే!
  ప్రతీచ్ఛేమ౦ మయాదత్త౦ సౌరభేయి! నమోస్తుతే!!:

  ప౦చ భూతాలకు శుభాన్ని కలిగి౦చే పుణ్యస్వరూపిణీ! పవిత్రురాలా! సూర్యుని ను౦డి కలిగినదానా! (సౌరశక్తిలోని దివ్యత్వ౦ గోవులో ఉన్నదని భావ౦). నేనిస్తున్న ఈ ద్రవ్యాన్ని స్వీకరి౦చు. సురభీ వ౦శ౦లో కలిగిన తల్లీ! నీకు నమస్కారము.

 2.  

 3. గోమాత దర్శనము చేయునప్పుడు చదివే శ్లోకాలు:–
  • నమో గోభ్యః శ్రీమతీభ్యః సౌరభేయాభ్య ఏవచ l
   నమో బ్రహ్మనుతాభ్యశ్చ పవిత్రాభ్యో నమోనమః ll

   భావం:-శ్రీమంతంబులై కామధేను సంతతులైన బ్రహ్మాదులచే స్తుతించబడిన పవిత్రములైన గోవులకు నా నమస్కారము….

  • గావో మమాగ్రతః నను గావో మే సంతు పృష్టతః l
   గావో మే హృదయం నిత్యం గవాం మధ్యే వసామ్యాహం ll

   భావం:–గోవులు నాముందు-వెనుకలందు యుండుగాక. గోవులే నా హృదయము. గోవుల మధ్యయందు నేను నివసించుచున్నాను…..

  • సర్వ దేవమయే దేవి సర్వ దేవైరలం కృతే l
   మమాభిలషితంకర్మ సఫలం కురు నందిని ll

   భావం:–ఓ గోమాతా ! సర్వదేవతాస్వరూపిణి, సర్వదేవతలచే అలంకరింపబడినదానా ! నా కోర్కెలను సఫలం చేయుము….

  .

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s