శ్రీ కృష్ణ శతకం

 1. శ్రీ రుక్మిణీశ కేశవ
  నారద సంగీతలోల నగధర శౌరీ
  ద్వారక నిలయ జనార్ధన
  కారుణ్యముతోడ మమ్ము గావుము కృష్ణా.ll

  భావం:–శ్రీ రుక్మిణీదేవికి నాథుడవు, జలమున నిద్రించువాడవు, నారద సంగీతమునకు వశడవు గోవర్ధనపర్వతమెత్తి గోపకులమును రక్షించినవాడవు. ద్వారకా వాసుడవు. భక్తులను పాలించువాడవు అగు ఓ కృష్ణా ! దయతో మమ్ము రక్షింపుము.

 2. నీవే తల్లి వి దండ్రి వి
  నీవే నా తోడు నీడ నీవే సఖుఁడౌ
  నీవే గురుఁడవు దైవము
  నీవే నా పతియు గతియు నిజముగ కృష్ణా.ll

  భావం :–హే కృష్ణా ! నీవే నా తల్లివి, తండ్రియు, హితుడవు, వీడవలెవెన్నంటి యుండువాడవు, గురుడవు దైవము అయినవాడవు, నా ప్రభుడవు, నాకు ఆధారుడవు అని నమ్మితిని. నిజముగ సుమా !

 3. నారాయణ పరమేశ్వర
  ధారా ధర నీలదేహ దానవవై రీ
  క్షీరాబ్ధిశయన యదుకుల
  వీరా నను గావు కరుణ వెలయఁగ కృష్ణా.ll

  భావం:–నారాయణుడు, పరమేశ్వరుడు నీలదేహుడు, రాక్షసవైరి, క్షీరాబ్దిశయనుడు, యదువీరుడు అను బిరుదులతో విహరించే ఓ కృష్ణా ! దయతో నన్నుగావుమయ్యా.

 4. క్రూరాత్ముఁ డజామీళుఁడు
  నారాయణ యనుచు నాత్మనందను బిలువన్
  ఏ రీతి నేలుకొంటివి
  యేరీ నీసాటివేల్పు వెందును కృష్ణా.ll

  భావం:దుర్మార్గుడగు అజామిళుడు తనకుమారుని “నారాయణ” అని పిలిసినందుకే అతనిని రక్షించితివి, నీకు సమానమైన దైవమెందును లేరు కదా ఓ కృష్ణా !??

 5. హరియను రెండక్షరములు
  హరియించును పాతకముల నంబుజనాభా
  హరి నీ నామమహత్మ్యము
  హరి హరి పొగడంగవశమె హరి శ్రీకృష్ణా.ll

  భావం:–అంభుజనాభా ! కృష్ణా ! సమస్తపాపములు పోగొట్టు నీ పేరిటి “హరి” అను రెండక్షరముల మహిమను ఎవరును పొగడజాలరు. నా బోటి వానికి వీలగునా కాదుగదా ????

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s