యక్ష ప్రశ్నలు

1) సూర్యుణ్ణి ఉదయింప చేయువారు ఎవరు?

బ్రహ్మం

2) సూర్యుని చుట్టూ తిరుగువారెవరు?

దేవతలు

3) సూర్యుని అస్తమింపచేయునది ఏది?

ధర్మం

4) సూర్యుడు దేని ఆధారంగా నిలచియున్నాడు?
సత్యం

5) మానవుడు దేనివలన శ్రోత్రియుడగును?

వేదం

6) దేనివలన మహత్తును పొందును?

తపస్సు

7) మానవునికి సహయపడునది ఏది?

ధైర్యం

8) మానవుడు దేనివలన బుద్ధిమంతుడగును?

పెద్దలను సేవించుటవలన

9) మానవుడు మానవత్వముని ఎట్లు పొందును?

అధ్యయనము వలన

10) మానవునికి సాధుత్వాలు ఎట్లు సంభవిస్తాయి?

తపస్సువలన సాధుభావము, శిష్టాచార భ్రష్టతవం వల్ల అసాధుభావము సంభవించును.

11) మానవుడు మనుష్యుడెట్లు అవుతాడు?

మౄత్యు భయమువలన

12) జీవన్మౄతుడెవరు?

దేవతలకూ, అతిధులకూ పితౄసేవకాదులకు పెట్టకుండా తినువాడు

13) భూమికంటె భారమైనది ఏది?

జనని

14) ఆకాశంకంటే పొడవైనది ఏది?

తండ్రి

15) గాలికంటె వేగమైనది ఏది?

మనస్సు

16) మానవునికి సజ్జనత్వం ఎలావస్తుంది?

ఇతరులు తనపట్ల ఏపని చేస్తే , ఏ మాట మాట్లాడితే తన మనస్సుకు బాధ కలుగుతుందో తాను ఇతరుల పట్ల కూడా ఆ మాటలు మాట్లాడకుండా ఎవడు ఉంటాడో అట్టి వానికి సజ్జనత్వం వస్తుంది

17) రాజ్యమేలేవాడు దైవత్వం ఎలా పొందుతాడు?

అస్త్రవిద్యచే

18) రూపం ఉన్నా హౄదయం లేనిదేది?

రాయి

19) మానవుడికి దుర్జనత్వం ఎలా వస్తుంది?

శరణుజొచ్చిన వారిని రక్షించక పోవడంవలన

20) బాటసారికి, రోగికి, గౄహస్ధునకూ, చనిపోయిన వారికి బంధువులెవ్వరు?

సార్ధం, వైద్యుడు, శీలవతి అనుకూలవతి అయిన భార్య, సుకర్మ వరుసగా బంధువులు.

21) ధర్మానికి ఆధారమేది?

దయ దాక్షిణ్యం

22) కీర్తికి ఆశ్రయమేది?

దానం

23) దేవలోకానికి దారి ఏది?

సత్యం

24) మనిషికి ఆత్మ ఎవరు?

కూమారుడు.

25) మనిషికి దేనివల్ల సంతసించును?

దానం

26) లాభాల్లో గొప్పది ఏది?

ఆరోగ్యం

27) దేనిని నిగ్రహిస్తే సంతోషం కలుగుతుంది?

మనస్సు

28) ఎవరితో సంధి శిధిలమవదు?

సజ్జనులతో

29) లోకాన్ని కప్పివున్నది ఏది?

అజ్ణ్జానం

30) మనిషి దేనిని విడచి స్ర్వజనాదరణీయుడు, శోకరహితుడు, ధనవంతుడు, సుఖవంతుడు అగును?

వరుసగా గర్వం, క్రోధం, లోభం, తౄష్ణ వడచినచో

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s