అన్నమయ్య కీర్తన…..బ్రహ్మ కడిగిన పాదము

బ్రహ్మ కడిగిన పాదము|
బ్రహ్మము తానెని పాదము||

చెలగి వసుధ కొలిచిన నీ పాదము|
బలి తల మోపిన పాదము|
తలకగ గగనము తన్నిన పాదము|
బలరిపు గాచిన పాదము||

కామిని పాపము కడిగిన పాదము |
పాము తలనిడిన పాదము|
ప్రేమతొ శ్రీ సతి పిసికెడి పాదము |
పామిడి తురగపు పాదము||

పరమ యోగులకు పరి పరి విధముల|
పరమొసగెడి నీ పాదము|
తిరువేంకటగిరి తిరమని చూపిన|
పరమ పదము నీ పాదము||

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s