ఆంజనేయ ద్వాదశనామాల స్తోత్రం

హనుమాన్ అంజనాసూనుహు వాయుపుత్రో మహా బలహ l
రామేస్ట ఫల్గుణ సఖః పింగాక్షో అమిత విక్రమః l
ఉదధిక్రమణేశ్చైవ సీతాశోక వినాశకః l
లక్ష్మణప్రాణదాతాచ దశగ్రీవస్య దర్పహా l
ద్వాదశైనాని నామాని కపీంద్రశ్చ మహాత్మనః l
ప్రాతః కాలే పఠెత్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః l
తస్య మృత్యు భయంనాస్తి సర్వత్ర విజయీభవేత్ ll

Advertisements

Make any Suggitions

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s